Billund Kommune rummer flere naturområder med stedvis store biologiske værdier, men også store landbrugsinteresser, en betydelig infrastruktur og større bebyggelser som Billund og Grindsted. De mange og ofte modstridende landskabsinteresser afspejler sig også i forvaltningen, hvor der bl.a. arbejdes med at fastholde, men ikke at udvide de eksisterende naturområder. En undtagelse er dog skovarealet, hvor kommunen har udpeget en række arealer til mulig ny skovrejsning, især i områderne nord og vest for Grindsted samt syd for Hejnsvig.

Gennem pleje- og genopretningsindsatser skal værdien af de eksisterende naturområder forbedres, ligesom der skal sikres et mangfoldigt dyre- og planteliv. I den forbindelse har kommunen udpeget en række særlig værdifulde naturområder, hvor den offentlige indsats skal prioriteres højt. Disse områder omfatter bl.a. kommunens Natura 2000-områder samt mange af ådalene.

Da naturoplevelser spiller en vigtig rolle i både bosætningen og tiltrækningen af turister, har forvaltningen stor fokus på at øge kendskabet til naturen i kommunen. Det sker bl.a. gennem en øget formidlingsindsats og ved etablering af opholdsarealer samt nye vandre-, cykel- og rideruter.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I 2020 var 5.514 ha enge, moser, heder, overdrev og søer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket svarer til lidt mere end 10 % af kommunens samlede areal. Derudover rummer Billund Kommune 22 fredede områder. De fleste er kirkefredninger, men der findes også enkelte større natur- og landskabsfredninger. Blandt de største er fredningerne Grene Sande og Store Råbjerg samt Randbøl Hede og Ansager Ådal, om end en stor del af de to sidstnævnte ligger i nabokommunerne. Tilsammen dækker fredningerne 802 ha eller ca. 1,5 % af kommunens areal.

Billund Kommune huser desuden to Natura 2000-områder: Hedeområder ved Store Råbjerg samt Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage. Sidstnævnte deler Billund med Vejle Kommune. Udpegningsgrundlaget er bl.a. naturtyperne indlandsklit, tør og våd hede, tidvis våd eng, hængesæk og tørvelavning samt fuglearterne tinksmed, rødrygget tornskade, hedelærke og trane. På Store Råbjerg indgår også natravn i udpegningen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Billund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning