Antal skoler og elever i Billund Kommune 1970/71 til 2018/19.
.
Billund Kommunes ambition om at være Børnenes Hovedstad afspejler sig i undervisningen i 2. klasse på BillundSkolen. Her leger eleverne med littleBits, som er en del af læringsmetoden om samskabelse. Metoden er udviklet på baggrund af erfaringerne fra emneugen Billund Builds, der tidligere var en årligt tilbagevendende begivenhed med et fælles tema på tværs af Billund Kommunes skoler og daginstitutioner.
.
Middellevetid 2014‑18 og voksenbefolkningens sundhed 2017 i Billund Kommune, Region Syddanmark og hele landet.
.

Folkeskolerne havde i 2018/19 over 80 % af eleverne i grundskolen. Kommunen fik i 2013 en ny privat grundskole, International School of Billund (ISB), med omkring 50 forskellige nationaliteter blandt eleverne. Kommunens ungdomsuddannelser er samlet på Campus Grindsted. Befolkningens helbredstilstand er tæt på niveauet i regionen og på landsplan.

Uddannelse

Uddannelsesniveauet i kommunen ligger under landsgennemsnittet. En højere andel blandt de 30‑34-årige har kun en grundskoleuddannelse, mens andelen med videregående uddannelser er lavere end på landsplan.

Uddannelsesniveauet er steget siden 1991, og mere hos kvinderne end hos mændene. I 1991 havde næsten halvdelen (45 %) af de 30‑34- årige kvinder alene en grundskoleuddannelse. Det tal var i 2019 faldet til 18 %, hvor det hos mændene stadig var 24 %. Næsten halvdelen (44 %) af de 30‑34-årige mænd havde i 1991 en erhvervsuddannelse, og den andel er næsten uændret frem til 2019 (42 %).

Grundskoleuddannelse

Elevtallet i Billund Kommune har været faldende i en årrække og medført skolelukninger og sammenlægninger af folkeskoler. Det har samtidig ført til nye frie grundskoler.

Enggårdskolen og Søndermarkskolen blev i 2012 lagt sammen til BillundSkolen, der i 2019 havde ca. 700 elever. Fra 2017 blev Stenderup Skole og Søndre Skole (i Grindsted) lagt sammen under navnet Lynghedeskolen, med fælles ledelse og med undervisning i begge afdelinger. Skolen havde i 2019 ca. 650 elever. Ud over Lynghedeskolen (Afdeling Søndre) har byen også Grindsted Vestre Skole. I den nordlige del ligger Sdr. Omme Skole, mens de to sydligste folkeskoler er Hejnsvig Skole og Vorbasse Skole. 10. klasse udbydes af Syddansk Erhvervsskole på Campus Grindsted. Filskov Friskole er den nyeste frie grundskole i kommunen og blev grundlagt i 2011 efter lukning af den lokale folkeskole.

International School of Billund (ISB) åbnede i august 2013 i de bygninger, der tidligere rummede Enggårdskolen. I 2019 har den internationale skole ca. 300 elever, hvoraf en tredjedel er danske, mens resten repræsenterer omkring 50 forskellige nationaliteter. Skolen er en del af IB World School inden for Primary og Middle Years Programme og er finansieret af LEGO Fonden. Den bygger på en vision om læring gennem leg og kreativitet.

Grindsted Privatskole er grundlagt i 1902 og rummer foruden skoledelens 0. til 9. klassetrin også en børnehave. I 2019 havde skolen 200 børn. Andelen af elever i de frie grundskoler i kommunen har i mange år ligget stabilt på omkring 6 %, men er i 2019 steget til 18 %, hvilket er tæt på landsgennemsnittet. Især den internationale skole har fået flere elever og måtte i 2018 udvide for at få plads nok. Foruden de ordinære frie grundskoler har det privatejede Behandlingsskolerne i 2018 etableret Chrysalis Billund for elever med psykiatriske diagnoser.

Ungdomsuddannelserne

Alle kommunens ungdomsuddannelser er samlet på Campus Grindsted, som er et samarbejde grundlagt i 2008 mellem Grindsted Gymnasium & HF, Erhvervsgymnasiet Grindsted, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Grindsted Landbrugsskole, Tronsø Skolen, VUC Vest, 10. klassecenter Grindsted samt Social- og Sundhedsskolen.

Dermed kan Campus Grindsted tilbyde et bredt udvalg af gymnasieretninger og såvel tekniske erhvervsuddannelser som landbrugsuddannelser og handelsuddannelser.

I 2019 blev Grindsted Produktionsskole og VUC nedlagt i forbindelse med reformen af den forberedende grunduddannelse og blev en del af FGU Trekanten.

Sundhed

Et nyfødt barn i Billund Kommune havde 2014‑18 en beregnet middellevetid på 81,2 år. Det er ca. fem måneder mere end landsgennemsnittet og også lidt mere end gennemsnittet for Region Syddanmark. Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017 er andelen af voksne i Billund Kommune med et dårligt fysisk helbred på niveau med andelen i Region Syddanmark.

I 2018 var der 7,4 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger i Billund Kommune, hvilket svarer til regionsgennemsnittet. Kommunen havde i 2017 1.482 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er lidt færre end det gennemsnitlige antal i regionen. I Billund Kommune var der 110 patienter pr. 1.000 borgere, der i 2018 havde været indlagt på et somatisk sygehus. I Region Syddanmark som helhed var det tilsvarende 107 indlagte pr. 1.000 borgere.

Socialområdet og forsørgelse

Indekset for det samlede socialt betingede og aldersbestemte udgiftsbehov i Billund Kommune var i 2019 på 1,02 mod 1,03 i Region Syddanmark (hele landet er 1,0).

I 2018 var der 11,1 pladser i daginstitutioner og 43,4 dagplejepladser for hver 100 børn i aldersgruppen 0‑2 år. For den yngste aldersgruppe var antallet af pladser i daginstitutioner under en tredjedel af niveauet på landsplan. For aldersgruppen 3‑5 år var der 67,2 pladser i daginstitutioner for hver 100 børn mod et landsgennemsnit på 89,7 pladser. Anbringelser af 0‑17-årige uden for eget hjem omfattede i 2018 13,5 børn pr. 1.000 børn og unge i aldersgruppen, hvilket er lidt flere end på landsplan (10,1).

I 2018 modtog 7,9 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er en lidt mindre andel end i regionen (11,1 %) og på landsplan (11,0 %). Andelen af ældre med fast hjemmehjælp er dermed næsten halveret i kommunen siden 2008. Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig fortrinsvis for ældre, er blevet lidt mindre gennem de senere år. I 2010 var det 4,7 % af alle i alderen 65 år og derover. I 2018 var andelen faldet til 3,5 %, hvilket er næsten som på landsplan (3,6 %).

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Billund Kommune er noget mindre end i Region Syddanmark som helhed og også mindre end i landet som helhed. I årene 2015‑18 blev der i gennemsnit i kommunen rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 9,9 personer pr. 1.000 indbyggere mod tilsvarende 13,0 i regionen og 15,4 på landsplan. For indbrud og tyveri blev der i gennemsnit i kommunen rejst sigtelse mod 4,0 personer pr. 1.000 indbyggere, hvilket er en smule mindre end i regionen (4,9) og på landsplan (5,1).

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Billund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg