Grågæs, en enkelt pibeand og måger i Karlslunde Mose. Mosen bruges om vinteren især af svømmefugle, der både henter føde her og bruger den som et sikkert opholdssted mod rovdyr om natten. Grågåsen var tidligere trækfugl til Sydvesteuropa, men i de seneste ca. 20 år er den blevet en mere og mere regelmæssig standfugl.
.

Kommunens åbne land er primært landbrugsarealer. Derudover er 197 ha beskyttet natur, hvoraf 32 % er enge, 26 % overdrev, 21 % mose, 20 % strandeng og 0,2 % hede. Overdrevene ligger navnlig i grusgravene i Hedeland i vest, mens grønne kiler i ådale med enge og moser ligger med nær tilknytning til boliger. Særlig store områder med enge og moser ligger langs Lille Vejleå og Vildmoseløbet. Strandenge og tørre overdrev findes på de sandede arealer langs kysten, særligt ved Greve Marina. Kvaliteten af naturområderne er højest på de tørre og næringsfattige arealer i Hedeland og langs stranden med mange arter af planter og sommerfugle. De større moser og enge som Brødmosen, Mosede Mose og Karlslunde Mose har mange fredede arter af padder og flagermus, ligesom stor og lille vandsalamander er udbredte i det åbne lands vandhuller. På strandengene vokser orkidéen majgøgeurt.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Greve Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land