Landskabet i Urup Dam veksler mellem vidtstrakte moseflader, våde enge, vandhuller, krat og skov. Som andre åbne moser trues også Urup Dam af tilgroning, og der er derfor foretaget rydninger i de mest tilgroede dele af området. Fra 2012 til 2018 blev der desuden gennemført et stort EULife- projekt, hvilket bl.a. genskabte ca. 20 ha lysåbne rigkær.
.

Som i resten af det nordlige Fyn domineres det åbne landskab i høj grad af landbrug, og andelen af natur er forholdsvis beskeden. I alt dækker enge, heder, moser, overdrev og strandenge lidt over 1.200 ha, svarende til ca. 6 % af kommunens areal. Strandengene udgør den mest udbredte naturtype i det åbne land og findes langs det meste af kysten med særlig store arealer omkring Fyns Hoved og Lillestrand, langs Dalby Bugt samt på Vestermade og Tornø. Moserne dækker også et ganske stort areal og findes bl.a. i ådalene og spredt i skovene. Større mosearealer findes desuden i Urup Dam og Broløkke Strand. De største arealer med ferske enge ligger i tilknytning til Sybergland og langs Geelså i vest.

Mens kommunens hedeareal er begrænset til et par hektar ved sommerhusområdet ud mod Fællesstrand, rummer især Hindsholm en række større overdrev. De største sammenhængende arealer findes på Fyns Hoved samt på Bogø og Mejlø i Lillestrand.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Kerteminde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land