.
kammer, set fra VSV
.
oversigt, set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
312526
Sted- og lokalitetsnummer
030319-7
Anlæg
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Afmærkn.: MS 1897, ved gårdejer Petersen, Nysonnerup. Dyssekammer, firsidet af 5 bæresten, 1 tærskelsten, 1 dæk- sten, 2 gangsten.

Undersøgelseshistorie

1873
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEfter en optegnelse, der 1902 overlodes Museet til Gennemsyn, blev Dyssen udgravet i Vinteren 1873-74. Den var omgivet med en tæt Kreds af Randsten 57' bred, nærmest om Gravkammeret var ophobet Smaasten. Fra Randstenene førte en stensat , ikke overdækket Gang til Dyssens Indgang, paa Stenene i denne Gangs Sydside optoges de to anførte Bronzestykker.
1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDysse i Toppen af høj Bakke. Jordfylden udpløjet, dens Grænser ubestemte. Dyssens retning NV t N-SØ t S, med Indgang i SØ t S. Den bestaar af et firsidet Kammer og en Gang, Længde fra Gangens Ende til Kamrets Endevæg 2.40 M. I hver af Kamrets Langsider to Sten, en Endesten for nordvestlig Ende, en Tærskelsten mod SØ, Overliggeren i oprindeligt Leje. Kamrets indvendige Længde 1.40 M., Bredde i NV 0.75 M., i SØ 0.67 M., Højde fra Fylden til Overliggerens Underside 0.46 M., fra Tærskelstenen til Overliggerens Underside 0.62 M, skønnes Udgravet. Bærestenen rage indtil 0.54 M. op over den omg. Jordflade. Overliggeren foroven tagformet, forneden plan, den er 2.10 M. lang, 1.75 M. bred, 1.00 M. tyk, mindre Afflækninger paa flere Sider. Gangen bestaar af to Stene, een i hver Side, den er 0.65 M. lang, 0.65 M. bred, Gangstenens Højde over Jordfladen 0.55 M. -Efter Meddelelse har Dyssen været omgivne med Randstene i Rundkreds, og Fylden har ligget saa højt, at kun Overliggerens Top var synlig. I Fylden ud for Gangen skal c. 1880 være fundet en Bronzedolk og et Bronzesværd, som senere ere Bortkomne. (Se Planche 1-2 og 13). Bevoksning: 1983: Løvkrat
1896
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1896
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, firsidet, af 5 Bæresten, 1 Tærskelsten, 1 Dæksten, 2 Gangsten.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse. Dyssen er i en ældre granskov, hvor granerne vokser ca. 3 m fra højfod (alder 30-50 år ?). På dyssen vokser selvsåede unge løvtræer og krat, nær skovbryn, dækket af bevoksning. Dyssen måler ca. 1 x 18 m. I kanten af dyssen ses ret højt over nuværende fod en næsten intakt randstenskæde/gærde muligvis sekundært anlagt ? har ikke talt dem pga. ret tæt vegatation. På midten er et kammer, aflangt med 2 sten mos SV, 2 mod NØ, 1 mod NV og åbning mod SØ, hvor der fører en "gang" ud til højfod, der er 2 stenrækker med ca. 0,5-0,6 m's afstand fra ældre "restaurering" af dyssen ? Højens overflade er ret fladt, jævnt hvælvet. Kamret måler ca. 1,6 x 0,6 m. Dækstenene rager ca. 1,6 m op over terræn. Kunne ved pleje af bevoksning blive ***. Jeg talte med beboer i gammel skyttehus (Smith ?)- fik at vide, at der skulle have ligget en galgebakke knapt 1 km mod SØ, hvor der nu er kiosk ved rasteplads (N for Munkholm), der skulle stadig være rester af højen- ikke fredet. Den ligger ved skovstier, ca. 175 m fra offentlig vej, nær skovbryn og skråning, ned mod ådal mod SØ. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse (med lang sekundær? gang) nær skovbryn. Bevoksning: 1983: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links