Lige øst for Ejby ligger et af Fyns største moseområder. Det 270 ha store, overvejende privatejede område består i nord af Ejby Mose og i syd af Kindstrup Mose.

I dag fremstår de to moser som en mosaik af moser, enge, småsøer, vandløb, krat og agerland. Selv om store dele af området er groet til og påvirket af næringsstoffer fra landbrugsarealerne i oplandet, kan man især i nordvest stadig finde artsrige rigkær, der plejes med græsning eller høslæt. Desuden er 2,8 ha af moseområdet ryddet for opvækst af hovedsagelig pil og nåletræ.

Der er registreret 245 forskellige plantearter i moserne, heriblandt 16 arter af star. Dertil kommer en række moseplanter som blågrå siv, kærtrehage, duskfredløs, tyndskulpet brøndkarse, kløvkrone og smalbladet ærenpris. I nogle af mosernes småsøer vokser desuden forskellige kransnålalger. Insektlivet er ganske varieret og omfatter bl.a. den sjældne grøn kobbervandnymfe, der som den eneste danske guldsmed lægger sine æg under barken på grene af især pil.

Fuglelivet består navnlig af småfugle og omfatter bl.a. en stor bestand af nattergale, der i forsommeren lader deres melodiske sang genlyde over krat og moseflader. Rørhøgen er også en regelmæssig gæst og har i hvert fald tidligere også ynglet i moserne. I alt er der iagttaget knap 100 forskellige fuglearter i området. Ejby og Kindstrup Moser er populære rekreative områder. Af hensyn til de besøgende er der bl.a. etableret en ca. 300 m lang gangbro over det vådeste område midt i området samt ca. 2 km græsstier.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Middelfart Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land