Elbækengen er et ekstremrigkær i Tryggevælde Ådal. Danmarks Naturfond købte Elbækengen i 2006. Engen afgræsses af kreaturer, og området plejes af den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

Områdets lave beliggenhed og sprækker i undergrunden bevirker, at grundvandet fra det omkringliggende landskab kommer under tryk og danner en række kalkvæld. De er en forudsætning for den særlige flora, der ses på græsningsarealerne.

Afgræsningen har betydet, at kreaturernes hove har skabt tuedannelse, hvilket giver stor variation i plantearterne. På tuerne findes bl.a. hjertegræs sammen med den insektædende plante vibefedt.

Om foråret er der gule engkabbelejer og senere majgøgeurt, stor skjaller, engtroldurt og bukkeblad. I højsommeren er der en varieret flora med bl.a. sumphullæbe, pukkellæbe, vild hør, tormentil og dunet vejbred. Sidst på sommeren kan man finde djævelsbid, leverurt og engensian.

Nattergal, kærsanger, sivsanger, rørsanger, dobbeltbekkasin og vibe trives i ådalen, og rørhøgen ses ofte svæve over engene på jagt efter bytte. Mere fåtallige er havørn og fiskeørn, men de jager af og til i området. Engsnarren er en sjælden gæst i ådalen. Gul vipstjert, rødben og strandskade er lette at iagttage, når de yngler på engen.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Stevns Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land