Vandmålssten ved indløbet - fra Ø
.
Indløbet ved Esrum Sø - fra N
.
Esrum Hovedgade - oversigt - fra S
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262926
Sted- og lokalitetsnummer
010103-83
Anlæg
Kanal, Nyere tid (dateret 1802 e.Kr. - 1805 e.Kr.)

Original fredningstekst

Se endvidere 2929-9999. Til matr. nr.:1h,1b,19a,19b,19c,19d,19e,43 og 44 hører til 2629-26 Dekl. tingl. 9.november 1982 Tekst til matr. nr: 1h (Del af) Esrum kanal: Kanalstrækningen fremtræder på ovennævnte ejendom som en delvis fugtig ca. 1,5 m dyb sænkning, langs hvis østlige side er svage spor af trækstien. Anlægget er ca. 15 m. bred, og iøvrigt græs- klædt med spredt træbevoksning. Det fredede areal ligger langs ejendommens skel til matr. nr. 20 i af Esrum kloster. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at benytte det fredede areal på samme måde som hidtil. Tekst til matr.nr.: 1b (del af) Esrum Kanal Kanalstrækningen forløber i en bredde af ca. 15-20 m omtrent Alangs med og parallelt med ejendommens vestlige del. Kanalen fremtræder som en lav, ca. 1,5 m dyb, nogle steder lidt fug- tig sænkning, langs hvis østlige side er en træksti. På den sydlige del er ca. 80 m træbevokset; på et stykke i midten er kanalanlægget udjævnet, ligesom de nordligste 50 m er planeret. Kanalanlægget er iøvrigt græsklædt og delvis bevokset. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Pløjning er dog tilladt i samme omfang som hidtil på den planerede strækning af det fredede areal, som iøvrigt i sin helhed må benyttes på samme måde som hidtil. Tekst til matr.nr.: 19c (del af) Esrum kanal Kanalstrækningen på ovennævnte ejendom fremtræder som en 1,5 m dyb vandfyldt sænkning, langs hvis vestlige side er en træksti. Den samlede bredde af anlægget er ca. 15-20 m. Græsklædt med spredt bevoksning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at benytte det fredede areal på samme måde som hidtil. Tekst til matr.nr.: 19a, 19b, 19d, 19e, 43, 44. Esrum kanal (del af) Anlægget er ca. 3,6 km langt og ca. 15-20 m bredt. Kanalen består af en ca. 1,5 m dyb, delsvis vandfyldt sænkning, langs hvis ene side er en træksti. På den sydlige del (fra Esrum sø til Esrum hovedgade) er trækstien langs kanalens vestlige bred, medens den på den nordlige del (fra Esrum hovedgade til "Væltningen") er langs den østlige bred. Fredningen omfatter hele matr.nr. 19a, 19d og 19e, hvor "Prop- pen" ligger på den midterste del, samt hele matr.nr. 43, den såkaldte "Væltningen", endvidere den del af matr.nr. 19b, som ligger syd for "Væltningen", og et ca. 30 x 40 m stort areal på matr.nr. 44m hvor der findes levn af "Stampen" og "Slibemøllen" beliggende umiddelbart ved ejendommens vest- skel, grænsende op til matr.nr. 19b. Det fredede areal er græsklædt og træbevokset. Ud for en række ejendomme i Esrum by benyttes kanalarealet som køkken- have, uvist med hvilken hjemmel. To veje, landevej nr. 503, Helsingør-Frederiksværk, og Esrum hovedgade, off. bivej nr. 105, passerer kanalen. Den først- nævnte ad en bro, den sidstnævnte ad en dæmning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, ændres, udjævnes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, beplantning, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Fredningen er ikke til hinder for en retablering af det areal, som uvist med hvilken hjem- mel anvendes som køkkenhave.

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links