Geologisk tidslinje over Faaborg-Midtfyn Kommune.

.

I den nordlige del af kommunen består de prækvartære lag, dvs. de lag, som blev afsat før istiderne, af kalkholdigt ler fra Paleocæn, mens de mod syd udgøres af kalkfattigt ler fra Sen Paleocæn. På Horne Land længere mod syd finder man desuden kalkfrit ler med vulkanske askelag samt plastisk ler fra Tidlig Eocæn. Lagene blev aflejret i havet på 200‑600 m’s dybde og ligger i dag 50‑100 m under overfladen.

Lagene fra Eocæn dækkes af moræneler fra istiden Menap, der overlejres af havaflejringer af sand, silt og ler fra mellemistiden Holstein. Herefter følger istidsaflejringer fra istiden Saale, som er dækket af ferskvandsler og gytje fra mellemistiden Eem. Over leret og gytjen ligger et 15‑20 m tykt lag af marint Cyprina Ler, som ligeledes blev aflejret i Eem. Cyprina Leret overlejres af et 10‑15 m tykt lag sand, der enten blev aflejret i søer eller som flyvesand sammen med ferskvandslag af tørv og gytje fra sidste istid, Weichsel.

De øverste lag i kommunen består overvejende af moræneler og smeltevandsaflejringer fra sidste istid. Senere havaflejringer findes dog også langs kysterne af Horne Land og de mindre øer, mens der er ferskvandsaflejringer langs vandløb og søer samt i moserne. Der indvindes grundvand fra sandlagene samt fra lagene af smeltevandssand og -grus fra sidste istid.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi