Som de to andre danske arter af soldug er også liden soldug lidt af en kosmopolit og kan findes i såvel tempererede som subtropiske og tropiske egne af Europa, Canada, USA, Cuba og det nordlige Sydamerika. I Danmark har liden soldug sin hovedudbredelse i Nord- og Vestjylland, mens den er et yderst sjældent bekendtskab på Fyn. Den kan dog opleves på højmosefladerne i Storelung, hvor den vokser sammen med rundbladet soldug, som den kan kendes fra på sine smalt dråbeformede, op til 1,5 cm lange blade.
.

Det åbne land i Faaborg-Midtfyn Kommune præges især af landbrug, som når sin største udbredelse på den flade moræneslette i nord. I syd erstattes sletten af et bakket moræneog dødislandskab med store skovområder. Indimellem ligger naturtyper som moser, ferske enge, strandenge og overdrev, der tilsammen dækker 3.527 ha, svarende til knap 6 % af kommunens areal.

Med arealer på hhv. 1.461 ha og 1.264 ha udgør moserne og de ferske enge den største andel af naturtyperne i det åbne land. De største sammenhængende eng- og mosearealer ligger ved Arreskov Sø og Brændegård Sø, i Køllenbjerg Mose, langs Lindved Å og Ulvebækken samt i Snarup Have. Desuden omfatter mosearealerne Fyns eneste to højmoser: Storelung og Nybo Mose. Som navnet antyder, fordeler de saltvandspåvirkede strandenge sig langs kysten med de største arealer på Avernakø og Lyø, omkring Bøjden Nor, i Bjergkammer ved Faldsled og langs nordkysten af Horne Land. Tilsammen udgør de 416 ha.

Der er ingen heder i kommunen, og de tørre naturtyper er derfor alene repræsenteret af overdrevene, som i alt dækker 386 ha. De største og mest artsrige overdrev ligger i de statsejede Svanninge Bakker samt i området nord for Håstrup.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land