I det vestlige hjørne af Horne Land ligger brakvandslagunen Bøjden Nor, som gennemskæres af en vejdæmning, der fører ud til en lille færgehavn. Fra gammel tid har der været overfart til Als; indtil 1860 fra flere færgebroer ved Bøjden og 1922‑62 med jernbanefærge mellem Faaborg og Mommark. Den nuværende færgehavn ved Bøjden Nor blev indviet d. 27. maj 1967 og har siden betjent overfarten mellem Bøjden og Fynshav. I dag sejler Alslinjen på ruten med 7‑8 daglige afgange.
.
Med en sprællende børsteorm i næbbet slår en havterne kortvarigt sprækker i Bøjden Nors spejlblanke vandoverflade. Havternerne, som yngler ved det lavvandede nor, begynder allerede trækket i juliaugust, men de har også en lang vej foran sig. Fra Fyn flyver de elegante fugle ned langs Vesteuropas og Vestafrikas kyster til Sydafrika, hvorfra de fleste fortsætter videre sydpå for at overvintre ved Antarktis. Det gør havternen til den fugl, der trækker længst mellem ynglepladserne og vinterkvarteret.
.

Bøjden Nor, eller blot Noret, er en brakvandslagune, som ligger ud til kysten i det vestlige hjørne af Horne Land. I 1960’erne blev noret delt i to af en vejdæmning, der fører ned til færgelejet Bøjden-Fynshav. Den nordlige del af Bøjden Nor har i dag et areal på ca. 5,4 ha og er dermed betydelig mindre end den ca. 29 ha store sydlige del. Hovedparten af noret ejes af Karen Krieger Fonden og har siden 1982 været administreret af Fugleværnsfonden.

Mens de yderste strandvolde har store bestande af strandkål, bidende stenurt og strandarve, dækkes de ældre voldsystemer i nord af surt overdrev med bl.a. bakkenellike, rødknæ og græsbladet fladstjerne. På de lavereliggende arealer bag strandvoldene finder man vidtstrakte strandenge, som ud over almindelige strandengsplanter også omfatter forholdsvis sjældne arter som spidshale, udspilet star og tangurt. I øst støder noret op til en smal stribe kalkrige overdrev samt et område med små kildevæld.

Ellers er Bøjden Nor især kendt for sit meget rige fugleliv, der bl.a. tæller ynglende klyder, havterner, strandskader og rødben. Visse år har dværgternen også været at finde blandt ynglefuglene. Om efteråret og vinteren er området desuden en vigtig rasteplads for tusindvis af troldænder, bjergænder, taffelænder og bramgæs. Trækkende vadefugle ses både forår og efterår med hjejle, vibe og alm. ryle som de talrigeste arter.

For bl.a. at forbedre forholdene for fuglelivet og mindske tilførslen af næringsstoffer blev der 2010‑13 gennemført et større LIFE-projekt i og omkring Bøjden Nor. I den forbindelse blev der gravet flere vandhuller, hvilket har bidraget til, at området i dag er en af Fyns vigtigste ynglelokaliteter for strandtudse. Bøjden Nor blev fredet i 1969 og er desuden udpeget som habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande