Bag Eskør Inddæmning og Tybrindvej åbner Flægen sig ud mod Tybrind Vig, mens den lille Hygind Bæk slynger sig i brede buer gennem de tætte rørskove og åbne strandenge. Det store tragtformede strandengsområde har formentlig fået navn efter sin plantevækst; ordet flæg har nemlig været benyttet som en samlebetegnelse for forskellige sumpplanter med flade, sværdformede blade, heriblandt gul iris (flæglilje) og dunhammer (flægkølle).
.

På tværs af et lavtliggende engområde ved Tybrind Vig anlagde grevskabet Wedellsborg omkring år 1800 den vejdæmning, som Tybrindvej løber på i dag. Det 35 ha store område bag vejdæmningen kaldes Eskør Inddæmning, mens strandengsarealet, som fra dæmningen strækker sig vestpå ud mod vigen, bærer det lidt besynderlige navn Flægen.

Eskør Inddæmning består i dag overvejende af mose, hvorimod hele Flægen dækkes af rørskov og åben strandeng. De vidtstrakte strandenge har et stedvis ganske bemærkelsesværdigt planteliv, der omfatter en række forholdsvis sjældne arter som slangetunge, butblomstret siv, hvas avneknippe, sumphullæbe, majgøgeurt, kødfarvet gøgeurt, engtroldurt, leverurt, jordbærkløver, kløvkrone, engklaseskærm, strandkvan, kærfnokurt og lægestokrose. Strandtudser yngler i områdets mange vandhuller, og på forårsnætter genlyder strandengene af deres snerrende kvækken.

Ellers er Flægen især kendt for sit rige fugleliv. Vadefugle som strandskade, rødben, dobbeltbekkasin og vibe yngler på strandengene, mens rørhøgen har sin rede inde i rørskoven. Derudover er Flægen en vigtig rasteplads for trækkende vand- og vadefugle. Såvel Flægen som Eskør Inddæmning indgår i habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområdet Lillebælt.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Middelfart Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster