Fussing Sø
.

Den trugformede, 220 ha store og næringsrige Fussing Sø er ca. 3 km lang og har en dybde på op til 29 m. Søen er en af kilderne til Skals Å, og dens eget tilløb sker primært gennem en række kilder på søbunden. Oplandet er ganske lille og strækker sig over blot ca. 1.000 ha.

Fussing Sø er omgivet af 30 m høje, dyrkede skrænter med mindre skovpartier af bl.a. rødel. I selve søen dækker planterne mange steder de lavvandede dele af søbunden fuldstændig. De hyppigst forekommende vandplanter er kredsbladet vandranunkel, brodbladet vandaks og børstebladet vandaks. På søens overflade ses hvide og gule åkander. På lavt vand i søens østlige ende fandt man i år 2000 en stor bestand af kortskaftet skeblad, som ellers havde været anset for uddød i Danmark. I de beskyttede vige findes desuden en omfangsrig rørskov af tagrør, søkogleaks og dunhammer.

Der er et rigt fugleliv ved søen, som giver gode fødemuligheder for rastende og ynglende vandfugle som grågås, hvinand, troldand, toppet lappedykker, knopsvane, sangsvane og blishøne. Isfugl og fiskehejre ses året rundt, og i sensommeren er søen overnatningsplads for skarver og stormmåger. Trækkende fiskeørne lægger ofte vejen forbi Fussing Sø, og også havørn ses jævnligt. Om vinteren kan troldand, hvinand, stor og lille skallesluger samt sangsvane og canadagås opleves på søen.

Badning er tilladt fra badepladsen, der ligger ved Fiskerhuset i søens vestlige ende. Lystfiskeri er muligt fra d. 1. maj til d. 31. oktober, men kun fra robåde, som kan lejes på dagsbasis. Der er især gode muligheder for at få gedde og aborre på krogen.

Med undtagelse af en del af sydvestbredden blev området rundt om Fussing Sø fredet i hhv. 1953 og 1956. Derudover indgår søen i habitatområdet Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørreådale samt Skravad Bæk.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links