Landbrugslandskab ved landsbyen Over Fussing umiddelbart nord for Fussing Sø, kommunens største sø. Vest herfor i et kuperet terræn ligger herregården Fussingø omgivet af et af kommunens største skovområder, Fussingøskovene.

.

Uden for byerne er landskabet i Randers Kommune præget af fladt fjordland og store, opdyrkede områder omkring de små og større ådale. Langs åerne finder man også større, sammenhængende naturområder med ferske enge og moser, der ofte rummer småsøer efter tidligere tiders tørvegravning. Samlet dækker det åbne lands naturtyper 5.166 ha, hvilket svarer til ca. 7 % af kommunens areal. De langt mest udbredte naturtyper er enge og moser, som hver især dækker hhv. 2.202 og 1.712 ha.

Kommunen har også nogle få artsrige overdrev og strandenge, selv om hverken disse naturtyper eller hederne fylder meget. Desværre opgives afgræsning og høslæt på mange af de artsrige overdrev og enge, som derefter gror til i krat.

Landskabet i Randers Kommune er et åbent bakkelandskab, der med vidtstrakte kornmarker og andre omdriftsarealer bærer præg af, at landbrug fortsat er et vigtigt erhverv i kommunen. Dette ses også ved Over Fussing, hvor landskabet består af kornmarker og mindre skovpartier.

.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links