Efteråret nærmer sig i Læsten Bakker, hvor træernes blade så småt begynder at gulne. Selv om ege og ener hist og her bryder det ellers åbne, græsklædte landskab, sørger græssende kvæg for at holde bævreasp, birk og anden uønsket trævækst nede, så området forbliver lysåbent.
.

Læsten Bakker er et stærkt kuperet, lyng- og kratbevokset område syd for Viborgvej og landsbyen Læsten nær kommunens vestgrænse. Området er en del af det bakkedrag, som strækker sig langs nordsiden af den brede og fladbundede Skals Ådal. Bakkerne rejser sig på Kragbjerg Høj op til 57 m over dalbunden. Fra toppen er der udsigt over ådalen med den tidligere højmose Tuemose, hvor der førhen har været gravet tørv, mens man i en erosionsdal mod vest kan se Læsten Kær, som rummer flere kildevæld med rigkær.

Bakkerne har været ved at gro til med især bævreasp. Naturpleje med græssende kvæg har dog formået at holde de sandede bakker lysåbne, selv om enkelte eg og røn hist og her har fået lov at stå. I den vestlige del af bakkerne ligger gamle krat, der er domineret af ene med islæt af druehyld, og åbne partier med hedelyng, revling og blåbær.

Flere steder vokser liden klokke, blåhat, blåmunke og smalbladet timian. Den forholdsvis sjældne engtroldurt findes også her sammen med orkideerne majgøgeurt, tyndakset gøgeurt og ægbladet fliglæbe. Læsten Bakkers åbne landskab huser desuden mange vokshatte, heriblandt den sjældne skarlagenvokshat.

Også insektlivet er rigt. Blandt dagsommerfuglene er arter som grøn busksommerfugl, alm. blåfugl, lille ildfugl, okkergul randøje, græsrandøje, engrandøje og brunlig perlemorsommerfugl almindelige. Dertil kommer en stor artsrigdom af bl.a. biller, guldsmede og svirrefluer. Som noget særligt er Læsten Bakker desuden levested for nordlig fugleedderkop, hvis rørformede spind går op til 30 cm ned i jorden. Den overjordiske del af spindet ligner en lille pølse, men er godt kamufleret og derfor svær at få øje på.

Der er iagttaget 70 forskellige fuglearter i Læsten Bakker. Ynglefuglene omfatter bl.a. musvåge, grønspætte, nattergal, bynkefugl og rødrygget tornskade. I Tuemose yngler desuden den sjældne pungmejse, som i mosens pile- og birketræer bygger sin kunstfærdige rede, der mest af alt ligner en uldsok eller en gammeldags snørepung.

Læsten Bakker blev fredet første gang i 1953. Siden er fredningen blevet udvidet i hhv. 1969 og 2006, så den i dag dækker et område på 139 ha. Derudover indgår Læsten Bakker i habitatområdet Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørreådale samt Skravad Bæk.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links