Hvor Værum Bæk snor sig gennem den lille Haslund Skov vest for landsbyen Værum, erstattes bøgeskoven af en blandskov af ask, elm og eg. Den centrale del af Haslund Skov er beplantet med nåletræ, og for at forhindre, at skoven skulle udvikle sig til en ren nåletræsplantage, blev den fredet i 1979.
.
Fussing Sø, der ligger vest for Randers, er fredet, men badning er tilladt fra badepladsen.
.

I forvaltningen af naturen og landskabet har Randers Kommune sat særlig fokus på at øge den biologiske mangfoldighed og styrke kvaliteten af kommunens naturområder. Det skal bl.a. ske ved at udpege potentielle naturområder, som kan gøre den eksisterende natur mere robust og fungere som spredningskorridorer, der forbinder naturområderne med hinanden.

For at skabe ny landbrugsjord er store vådområder gennem tiden forsvundet fra kommunen. Hvor det er muligt, ønsker kommunen at genoprette tørlagte søer, moser eller våde enge. De skal både bidrage til en øget biodiversitet og opfange overskydende næringsstoffer fra landbruget. Derudover skal kommunens skovareal øges, og der er udpeget betydelige arealer til skovrejsning. Samtidig skal det være lettere at rejse privat skov.

Styrkelsen af naturområderne sker i samspil med den erhvervsmæssige udnyttelse af landskabet. Således er Randers en udpræget landbrugskommune, og der er derfor et stort ønske om at understøtte investeringssikkerheden og udviklingsmulighederne i landbruget. Derudover skal den mest værdifulde landbrugsjord sikres mod unødig inddragelse til anden arealanvendelse.

Randers Kommune har også store forekomster af sand, sten og grus samt kalk og ler, og der er store økonomiske interesser forbundet med råstofindvinding i kommunen. Ansvaret for indvindingen ligger hos Region Midtjylland, som også udsteder gravetilladelser. Som det fremgår af Region Midtjyllands Råstofplan 2016, skal råstofindvindingen foregå på en bæredygtig måde, hvor der tages hensyn til bl.a. natur og grundvand.

Naturbeskyttelse

Knap 8 % af Randers Kommunes areal er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker disse § 3-områder 5.898 ha. Med et samlet areal på hhv. 2.202 ha og 1.712 ha udgør engene og moserne langt de største beskyttede naturtyper i kommunen. Herefter følger søerne med 732 ha, strandengene med 596 ha og overdrevene med 506 ha. Hederne udgør med blot 149 ha den mindste beskyttede naturtype.

Ud over §3-områderne rummer kommunen også en række landskabsfredninger. De tre største er området omkring Fussing Sø og herregården Fussingø, de nærliggende Læsten Bakker samt Bjerre Skov på nordsiden af Lysnet Bakke. Dertil kommer Hvidding Krat, som er et åbent, 84 ha stort egekrat med lyngpartier på grænsen til Viborg Kommune, den 35 ha store Haslund Skov, der er opstået ved en kombination af græsning, skovdrift med plukhugst og selvforyngelse, samt strandengene ved Sødringholm. Også rigkæret Lundbjerggård Kær og Trækstien langs Gudenåen er fredet. Derudover har Danmarks Naturfredningsforening stillet forslag om fredning af et større område omkring Lysnet.

En del af Randers Kommune er desuden beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. Disse Natura 2000-områder omfatter fire habitatområder, et fuglebeskyttelsesområde og et Ramsarområde. Ingen af de seks områder holder sig inden for kommunegrænsen, men deles med en eller flere nabokommuner. Der er stort overlap mellem de tre typer af områder, ligesom mange af landskabsfredningerne og § 3-områderne helt eller delvis indgår i Natura 2000-områderne.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning

Eksterne links