Bjerre Skov ligger på nordsiden af Lysnet Bakke mellem Vissing og Værum. Der er ikke tale om et sammenhængende skovområde, men snarere om en mosaik af småskove, overdrev, enge og dyrkede marker. Terrænet, den høje grundvandsstand og jordbundens høje indhold af plastisk ler har gjort området så vanskeligt at opdyrke, at skoven har undgået rydning. I stedet er den blevet anvendt til stævning for at skaffe træ til brændsel og hegn.

I de fugtigere dele af skoven dominerer rødel eller ask, mens resten af skovarealet udgøres af bøg og især eg. På de lysåbne græsgange vokser krat med hvidtjørn, hunderose, skovæble og slåen. Om foråret dækkes skovbunden i de stævnede og lysåbne dele af et blomstrende tæppe af bl.a. hvid og blå anemone, fladkravet og storblomstret kodriver, hylsterguldstjerne, kantet perikon og engnellikerod. Hen på sommeren dominerer alm. mjødurt.

De lysåbne forhold betyder, at skoven er rig på dagsommerfugle. Ud over mere almindelige arter som blåhale, græsrandøje, skovrandøje og stregbredpande rummer Bjerre Skov også sjældne arter som rødlig perlemorsommerfugl og grønbroget kålsommerfugl.

I 1986 blev 166 ha af Bjerre Skov fredet. Derudover indgår skoven i habitatområdet Bjerre Skov og Haslund Skov. Der er adgang til skoven ad markveje fra Vissingvej, knap 1 km syd for Værum.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links