Sækning i top, set fra N
.
OS, set fra NNV
.
OS, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523436
Sted- og lokalitetsnummer
060303-82
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Marksystem, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Nylars Høj, "Hjorthøj", ca. 1 x 15 m. Større sænkning i top. Træ- bevokset i skov. NMI: Røse, "Hjorthøj" ............

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNylarsker Sogns Andel af Blemmelyng er tæt belagt med mindre og større Smaahøie, der vistnok alle henhøre til de saa almindelige Stenrøser [sb.82A-82C,119-143]. Enkelte af disse ere dog af et andet Udseende og kunne maaske gjemme Støvet af mere velstaaende Folk. Der er saaledes hist og her større Røser, som langs Randen have en Ring af en Dynge Smaastene, andre, som have Randstene, der ere af Størrelse som de Randstene, man af og til ser omkring virkelige Gravhøie, og atter andre Røser, der nærmest maa betegnes som store flade 70 Fod brede cirkelrunde Brolægninger af Form og Udseende som de mærkelige cirkelrunde Pladser i Paulsker Lyng. En af de største Røser kaldes Hjorthøi [sb.82C]. Ved denne er der fundet to mærkelige Jernøxer, som begge skulle være indsendte. De henhørte vistnok til Markfund og matte ifølge Beskrivelsen snarere hidrøre fra Middelalderen end fra Oldtiden og have saaledes intet at gjøre med Røserne... Bevoksning: 1985: Mos og Nålekrat/-træer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse ]Høj[, "Hjorthøj", ca 1 x 15 m. Større Sænkning i Top. Træbevokset i Skov. [Jvf. j.nr. 154/44, topografisk arkiv].
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse. Dim. vanskelige at fastslå p.g.a. bevoksning. Gammel sænkning midt i røsen. 1½ x 1½ x 0,5 m dybt. Stenvold omkring udgravningen. Ud fra krateret henligger 4 glemte grantræsstammer. Helt tilplantet med ca. 15 årige grantræer. Højen ligger alleryderst på N-lige hjørne af granplantagen. Bevoksning: 1985: Mos og Nålekrat/-træer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links