Fremmødte børn og voksne ved indvielsen af klimavejen i Hedensted i marts 2018. Varmen fra det underjordiske jordvarmeanlæg bruges til at forsyne det nærliggende børnehus med bæredygtig varme.
.

Fra knap 35.000 i 1970 er indbyggertallet steget til knap 47.000 i 2019. Der ventes en fortsat, om end svag stigning de kommende årtier. Huspriserne er lavere end i Region Midtjylland som helhed.

Befolkningsudviklingen

Befolkningens fordeling på aldersgrupper i 2019 og i fremskrivningen til 2045 for Hedensted Kommune og hele landet.

.

Befolkningsudviklingen 1971‑2019 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Hedensted Kommune, Region Midtjylland og hele landet. Indeks: 1971 = 100.

.

Befolkningen i Hedensted Kommune voksede i perioden fra 1970 til 2019 med 34 %, hvilket er cirka dobbelt så meget som på landsplan. Væksten var især stærk i 1970’erne og fra midten af 1990’erne til slutningen af 2000’erne.

I Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2019 regnes der med en fortsat, men svagere vækst, således at indbyggertallet fra 46.747 i 2019 vil stige med yderligere 6 % frem til 2045, hvor det vil nå op på 49.546 indbyggere.

I årene fra 2009 til 2018 har især nettoindvandring bidraget til stigningen i indbyggertallet. Der har i perioden gennemsnitligt været en årlig nettoindvandring på 170 til kommunen, og det toppede i 2016 med 333. Tallene for nettoindvandring til og fra udlandet omfatter såvel danske som udenlandske statsborgere.

Samtidig har perioden været præget af, at de indenlandske flytninger har reduceret befolkningstallet. Der har således været en årlig indenlandsk nettofraflytning (forskellen mellem til- og fraflyttede) på i gennemsnit 141 i perioden 2009-18.

Fødselsoverskuddet (flere levendefødte end døde) har i den pågældende tiårsperiode gennemsnitligt været 48 om året. Det indgår i fremskrivningen, at kommunen vil have et fortsat og stigende fødselsoverskud til 2028, hvorefter det vil blive mindre.

Den samlede fertilitet, som er et mål for det antal børn, 1.000 kvinder ville føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter, var i 2018 på 2.097. Det er højere end i både regionen (1.807) og hele landet (1.730).

Førstegangsfødende i kommunen var i perioden gennemsnitligt 28,5 år og dermed knap et år yngre end landsgennemsnittet.

I 2019 udgjorde gruppen i den erhvervsaktive alder (de 15‑64-årige) en mindre andel (62 %) i Hedensted Kommune end i landet som helhed. Forskellen forventes i fremskrivningen at blive forstærket. Ældrekvoten, der er antallet af borgere på 65 år og derover i forhold til antallet i den erhvervsaktive alder, forventes at vokse fra 33 % i 2019 til 49 % i 2045.

Indvandring

I 1980 var 1 % af befolkningen i Hedensted Kommune indvandrere eller efterkommere, hvilket var lavere end i både regionen og hele landet. I 2019 udgjorde de 8 %, hvilket stadig var mindre end i regionen (11 %) og hele landet (14 %).

Samme år udgjorde antallet af indvandrere i kommunen 3.070 personer, mens efterkommere udgjorde 566.

Der var 1.605 indvandrere fra vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande). Den største gruppe (35 %) var fra Polen, mens 11 % var fra hhv. Litauen og Rumænien.

Blandt de 1.465 ikke-vestlige indvandrere var 26 % fra Syrien, mens 7 % var fra hhv. Thailand og Tyrkiet og 6 % fra hhv. Eritrea og Ukraine.

Boligforhold

Den mest almindelige boligtype i Hedensted Kommune er parcel-/stuehuse, som udgør næsten 68 %, hvilket er betydelig mere end i Danmark generelt (40 %).

Etageboliger udgør en usædvanlig lille andel (10 %) sammenlignet med hele landet, hvor de udgør 37 % af boligmassen.

Langt størstedelen af boligerne er privatejede. Kun 9 % er almene boliger, hvilket er under halvdelen af det nationale niveau, hvor 19 % er almene boliger. 10 % af boligerne er fritidshuse, der primært ligger tæt på kysten.

Boligpriserne i kommunen er attraktive for tilflyttere; mens et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i Region Midtjylland i 2018 kostede omkring 12.000 kr. pr. m2, kostede det i Hedensted Kommune kun 8.800 kr.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Hedensted Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger