Fra sit høje udsigtspunkt spejder en han af rødrygget tornskade årvågent efter bytte som insekter, mus og småfugle. I Frederikssund Kommune yngler den kun med sikkerhed i Hornsherred, hvor man kan finde den på overdrev, enge og heder samt i skovlysninger. Navnet tornskade kommer af fuglens forkærlighed for at spidde det bytte, som den har i overskud, på torne.
.

Jægerspris Skydeterræn udgør et ca. 1.500 ha stort område mellem Nordskoven og Isefjordskysten i Hornsherred. Størstedelen af det åbne landskab er tidligere marker, som blev taget ud af drift i hhv. 1890’erne, 1930’erne og 1960’erne for at blive anvendt som øvelses- og skydeterræn for Forsvaret, der i dag ejer ca. 700 ha. De mange års fravær af dyrkning og gødskning har medført, at store dele af området har udviklet sig til en mosaik af græsland og artsrige overdrev. Derudover rummer Jægerspris Skydeterræn mindre skovholme samt flere vådområder.

På den lysåbne, tørre bund, som dækker store dele af området, vokser en række plantearter, som er blevet sjældne i nutidens hårdt udnyttede landskab, heriblandt glat rottehale, salepgøgeurt, bakkegøgelilje, bakkesoløje, strandnellike, dansk astragel, alm. månerude, nikkende kobjælde, mat potentil og blodrød storkenæb. Også insektlivet er rigt og tæller sjældenheder som den kobberfarvede løbebille overdrevsløber samt markperlemorsommerfugl, isblåfugl og violetrandet ildfugl. Til ynglefuglene hører bl.a. rødrygget tornskade og misteldrossel, og om vinteren opholder stor tornskade sig regelmæssigt i området. I flere af skydeterrænets vandhuller yngler desuden stor vandsalamander, spidssnudet frø og den sjældne løgfrø.

Et samlet areal på 571 ha i den vestligste del af Jægerspris Skydeterræn er udpeget som habitatområde. Heraf er de 90 ha havområde.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land