En stor bredpande suger nektar på orkideen langakset trådspore, mens eftermiddagssolen sænker sig over engene i Lille Rørbæk. Langakset trådspore er tæt knyttet til ekstremrigkær, hvorfra den blomstrer i juni og juli. Tidligere fandtes den mange steder i især den østlige del af landet, men tilgroning, afvanding og opdyrkning har betydet, at arten er gået voldsomt tilbage. I dag vokser den kun nogle ganske få steder i Nordøstsjælland.
.

I det kuperede landskab mellem Frederikssund og Jyllinge blev et 384 ha stort område ud mod Roskilde Fjord fredet i 1997. Størstedelen af området består af dyrkede marker, men på en knap 5 km lang strækning langs kysten findes flere forskellige, lysåbne naturtyper som strandenge og ferske enge, mens den 11 m høje Svaleklint i syd rejser sig op over landskabet som et lille forbjerg.

Flere steder er der opstået ekstremrigkær med et særlig rigt planteliv, der ved Lille Rørbæk bl.a. omfatter en række sjældne orkideer som langakset trådspore, pukkellæbe, majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt samt sumphullæbe. Dertil kommer planter som leverurt og den kødædende vibefedt.

Ud over at være fredet indgår det meste af området i habitatområdet Roskilde Fjord og fuglebeskyttelsesområdet Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø. For at bevare det rige planteliv og undgå, at engene gror til, plejes de med rydning, høslæt og græsning.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land