Kær Vestermark har en stor bestand af nattergale, og på lune forsommeraftner genlyder den tidligere militære øvelsesplads af deres melodiske, varierede sang. Den lille, uanseelige sanger er dog kun på visit. I august-september forlader den landet til fordel for overvintringspladserne i tropisk Østafrika, men vender tilbage i majjuni for at lægge æg og opfostre unger i krattene på det fredede overdrev ved Als Sund.
.

Kær Vestermark er et afvekslende, lysåbent landskab, der strækker sig ned langs østsiden af Als Sund mellem Kær Vig og Sønderborg. Arealerne blev overtaget af Forsvarsministeriet i 1963, og i mere end 50 år fungerede Kær Vestermark som øvelsesplads for Hærens Sergentskole. Som led i nedlægningen af Sønderborg Kaserne blev området overtaget af Sønderborg Kommune d. 1. maj 2014.

Landskabet dækkes hovedsagelig af græssede overdrev, der hist og her brydes af moser og småsøer. Dertil kommer en række småskove og krat, heriblandt et bælte af gammel skov og krat på skrænten ud mod Als Sund. Naturarealerne suppleres af en række friluftsfaciliteter som sheltere, to fugleskjul og en hundeskov samt det 12 m høje, stråtækte vartegn Støvlen, der blev opført af spejdergruppen Solaris i 2017.

Det varierede landskab er levested for en stor mangfoldighed af insekter og edderkopper som hvepseedderkop, lille ildfugl, dukatsommerfugl, alm. blåfugl, seksplettet køllesværmer, blodplet, blodcikade og den sjældne grøn kobbervandnymfe. Vandhullerne tjener desuden som ynglested for stor og lille vandsalamander, skrubtudse, butsnudet frø og løvfrø.

Der er iagttaget knap 150 forskellige fuglearter i Kær Vestermark. Området har særlig mange småfugle, hvis sang genlyder over krat og overdrev foråret igennem. Der er især mange nattergale, og 2003‑07 ynglede endda den sydlige nattergal i Kær Vestermark som det hidtil eneste dokumenterede ynglefund af arten i Danmark.

For at bevare det åbne landskab og sikre områdets rekreative værdier blev knap 144 ha af Kær Vestermark fredet i 2016. Desuden besluttede Sønderborg Kommune i 2019 at indrette nogle af områdets oprindelige landbrugsbygninger til formidlingscentre for FN’s 17 verdensmål.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Sønderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land