Langs det meste af Læsøs nord- og østkyst samt ind i Højsande strækker sig et bånd af grå klitter og klitheder. Klitheder og grå klitter adskiller sig fra andre hedetyper ved, at de ligger på flyvesand. I klithederne dominerer dværgbuskene, især revling og hedelyng, og klokkelyng i de fugtige lavninger. Vegetationen i de grå klitter er først og fremmest laver, græsser, urter og mosser. I Læsøs grå klitter domineres vegetationen af sandhjælme, sandskæg og forskellige laver som snekruslav og mange arter af rensdyrlav. En væsentlig del af EU’s klitheder findes på Læsø. Modsat andre steder i landet påvirkes Læsøs klitheder ikke i samme omfang af næringsstoftilførsel. Klithederne er dog i tilbagegang pga. tilgroning med især bjergfyr.

Læsøs klitheder og grå klitter er omfattet af flere forskellige fredninger. Højsande blev fredet i 1961, dele af Nordmarken i 1963, og Danzigmand samt andre dele af det østligste Læsø samme år. Højsande og Nordmarken er desuden omfattet af habitatområdet Holtemmen, Højsande og Nordmarken. Det østligste Læsø er en del af habitatområdet Strandenge på Læsø og havet syd herfor, fuglebeskyttelsesområdet Læsø, sydlige del samt Ramsarområdet Læsø.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Læsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links