I midten af 1700-tallet plantede Poul Winther en skovfyr fra heden i sin have. Den i dag ca. 10 m høje Bangsbofyr står ved Bangsbogårde og er formentlig den sidste af de oprindelige danske skovfyrre.
.

Med sine sjældne og forskelligartede naturtyper er Læsøs natur en værdi i sig selv og tillige en vigtig turistattraktion. Forvaltningen af Læsøs natur og landskaber fokuserer derfor på at bevare, pleje og genoprette værdifulde naturtyper og landskaber. Et forslag fra regeringen og kommunalbestyrelsen om at skabe Marin Nationalpark Læsø blev forkastet med snævert flertal ved en afstemning på Læsø i 2005.

I perioden 2012-17 har projektet LIFE Læsø ryddet og genskabt områder, der tidligere har været lysåbne naturtyper, men som var groet til. Først blev områderne ryddet, hvorefter dyr blev sat ud til afgræsning for at forbedre både livsvilkårene for vegetationen, som er knyttet til det åbne land, og yngle- og rastebetingelserne for fuglelivet.

Afgræsningen af områderne organiseres og fortsættes efter projektets afslutning via et driftsfællesskab, som skal sikre områdernes fremtidige pleje.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000-områder

En ¼ af Læsø Kommunes landareal er fredet, hvilket er en større andel end i nogen anden dansk kommune. Samtidig er meget store havområder omkring øen beskyttet af internationale beskyttelsesordninger.

Omkring ⅓ af øens areal er i dag lysåben natur, som af Naturbeskyttelseslovens § 3 er beskyttet mod at blive opdyrket eller bebygget. I 2013 var det 3.185 ha hede, 1.691 ha strandeng, 557 ha mose, 22 ha eng og 5 ha overdrev. Derudover var også 98 ha sø og 60 km vandløb beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Den ældste naturfredning på Læsø er fra 1961, hvor 515 ha af Højsande blev fredet. Siden er adskillige fredninger kommet til, og især i 1960’erne fulgte den ene fredning efter den anden. Således blev en mindre del af klitheden i Nordmarken fredet i 1963, i 1964 arealer ved Bovet, i 1966 både ca. 160 ha af kyststrækningen syd for Vesterø Havn til Stokken og 266 ha omkring Syrsig. I 1976 blev 1.741 ha af Rønnerne med omliggende holme fredet, og i 1986 fulgte den hidtil seneste fredning, da 148 ha midt på øen blev fredet for bl.a. at bevare Kærene og Svinehavens bestand af kongebregne. Ud over disse fredninger er også Bangsbofyrren, den formentlig sidste oprindelige skovfyr i Danmark, og et tingsted fredet.

I 1996 blev Bovet-Knotten desuden udlagt som vildtreservat. Det betyder, at der i ande- og vadefuglenes yngle- og fourageringsområder er jagtforbud og adgangsreguleringer.

Læsø og havet omkring er også beskyttet af EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver. Der er otte af disse Natura 2000-områder i og omkring Læsø. Fire af dem er habitatområder, mens to er fuglebeskyttelsesområder, og to er Ramsarområder.

De brune bier på Læsø

For det utrænede øje kan det være svært at se forskel, men den brune bi er større end den gule bi og mangler bl.a. gult på bagkroppen.

.

Oprindelig var den brune bi den eneste honningbi i Nordvesteuropa. Den brune bi er en af de ca. 24 underarter af honningbien. For omkring 100 år siden begyndte biavlere at inddrage nogle af de andre underarter af honningbier i avlsarbejdet, så næsten alle danske honningbier i dag er resultatet af krydsninger af forskellige underarter. Disse krydsninger kaldes for gule bier.

Den brune bi havde imidlertid overlevet på Læsø, og for at bevare denne oprindelige honningbi for eftertiden valgte Folketinget i 1993 at beskytte den med Lov om biavl på Læsø. Dette medførte protester fra de læsøske biavlere, som havde biavl med gule bier. Kompromiset blev en ny bekendtgørelse fra Fødevareministeriet, hvorved den østlige del af Læsø blev forbeholdt brune bier, og den vestlige del gule bier. I 2005 blev bestanden af brune bier på Læsø anslået til at omfatte ca. 150 racerene familier.

Det er ikke kun i Danmark, at den brune bi er truet. Også i landene omkring os findes den brune bi kun i spredte, isolerede bestande. Gennem et internationalt samarbejde gør både forskere og engagerede biavlere dog en ihærdig indsats for at bevare livskraftige bestande af oprindelige brune bier i Vesteuropa.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Læsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning

Eksterne links