Sandet titter frem mange steder i Læsø Klitplantage og vidner om, at Læsø i flere århundreder var en næsten træløs og sandflugtsramt ø.
.

Omkring ⅓ af Læsøs samlede areal er i dag lysåben natur, som aldrig har været pløjet. Imidlertid er de lysåbne naturtyper stærkt påvirkede af tilgroning.

Læsøs lysåbne natur er blandt Europas fineste med et dyre- og planteliv, der mange andre steder er forsvundet eller gået voldsomt tilbage. Områderne er kun meget lidt påvirkede af næringsstoffer. Dette har skabt gode livsbetingelser for de planter og dyr, som er knyttet til tørre og næringsfattige naturtyper.

Det tørre klima og et højtliggende grundvand bevirker, at mange udrænede områder bliver meget våde i vinterhalvåret og meget tørre om sommeren. Hvor vegetationen det meste af året er præget af høj vandstand, udvikles moser, mens de tørre steder bliver til hede og klit. Kærene sydvest for Læsø Klitplantage er et af Danmarks største hedemosearealer. De er hovedsageligt privatejede og ret utilgængelige. Flere af Læsøs ca. syv tranepar yngler her. Langs næsten alle Læsøs beskyttede sydvendte kyster er der strandenge, mens der ved de eksponerede nordkyster typisk er klitheder.

Syd for Læsø Klitplantage ligger øens opdyrkede land, som samlet dækker ca. ¹⁄5 af øens areal.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Læsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links