6465 oversigt
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Roskilde Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
30276
Sted- og lokalitetsnummer
020403-34
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. : 5/8 1889. gdr. Jørgen Hansen. Diplom "Toradysse", 17 x 12 m; 2 kamre, hvoraf det ene nordlige velbevaret, med 3 bæresten og dæksten, det sydlige sammen- faldet, uden dæksten. Randsten: NNV 4, SSØ 4, VSV 5. ØNØ 7.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidThoradysse, tokamret Langdysse, 50 1/2' lang N.t.Nv-S.t.Sø, ved den nordl. Ende 36' bred, ved den sydl. Ende 34' bred. 14' fra den nordl. Ende staar: a) Et Gravkammer, Retn. V.t.Nv-Ø.t.Sø. En Endesten imod V., 2 Sidestene imod S., 2 imod N., af disse sidste er den ene falden ind i Kamret, aabent imod Ø. Kamrets sydvestl. Hjørne er tættet med tykke Fliser. 1 Dæksten med skaalformede Fordybninger (cups), 9 3/4' lang, 7' bred paa det Bredeste, 3 1/2' tyk. Indvendig er Kamret: 7 1/2' langt (Sydsiden), i den vestl. Ende 4 5/6' bredt og 4 7/12' høit. 7 1/2' S.t.Sv. for a staar: b) Et sammenstyrtet kisteformet Kammer, Retn. V.t.Nv.-Ø.t.Sø. Den vestl. Endesten staar opreist og er 3 7/12' bred. Den nordl. Side bestaar af 2 stærkt indad hældende Stene (store og flakte) og er 6' lang. Af den sydl. Sidesten støtter den vestl. og imod den tilsvarende paa Nordsiden, den anden Sidesten er væltet bagover, 3' lang. Dækstenen mangler. Paa Dyssen ligge ellers Stene. Randstene: i den n. Ende ligge 3 Stene indad mod Kamret, den midterste er sprængt paa langs og 5 5/6' lang, en 4de Sten er væltet udad. I den v. Side: 7' fra Kamret a og 6' fra Kamret b: 2 staaende, 2 væltede udad og 1 væltet indad. I den s. Ende: 1 væltet indad, 1 hældende indad (5' lang), 1 staaende, 1 væltet. Den østligste ligger uden for den østl. Rækkes Linie. I den østl. Side staa Stenene et Stk. inde i Høifylden, 4' fra Kamret a og 3 3/4' fra Kamret b. 5 ere staaende, 1 væltet ned ved Høiens Fod. I R.Nyerups ovennævnte Indberetning [se sb.2 +17] kaldes Dyssen Thorndys. Skjænket til Fredlysning.
1890
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRestaureret 1932.
1932
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Toradysse" 17 x 12 m, 2 Kamre, hvoraf det nordligste velbevaret, med 3 Bæresten og Dæksten, sydlige sammenfaldet, uden Dæksten. Randsten: NNV 4, SSØ 4, VSV 5, ØNØ 7.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1958
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorToradysse (på kort står Torndysse). Langdysse, mål ca 17x12 m, 1 m høj med dæksten, der rager ca 1,8 m mere op derover, orientering N-S. I nordenden et kammer med 5 bæresten og 1 dæksten med åbning mod Ø og mod S et kammer med 5 mindre bæresten, uden dæksten med åbning mod Ø. Hyldebuske vokser ved indgangen til det nordlige kammer. Randsten Ø 7, S 4, V 5, N 4. Dyssen ligger på en svagt bølget moræneflade med vidt udsyn. Ingen adgang, knapt 700 m til nærmeste offentlige vej. Navne- og adresseoplysninger på berejserblanketten.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links