I stenalderen strakte en lang fjord sig ind i landet fra Nivå Bugt. På bunden af den for længst forsvundne fjord ligger i dag den lille Nivå.

.

I stenalderen strakte Nivå Fjord sig fra Øresund og langt ind i landet. Fjorden er for længst forsvundet, men på den gamle fjordbund vest for Nivå ligger i dag Langstrup og Lønholt Moser. På trods af navnet er det ca. 300 ha store område en mosaik af både moser, enge, småskove og agerland. Moserne har været drænede og opdyrkede i mange år, men i dag er store dele uden for landbrugsmæssig drift.

Plantelivet i især Langstrup Mose omfatter en del forholdsvis sjældne arter, heriblandt en mindre bestand af majgøgeurt. Mosen er dog ved at gro til i buske samt fx rørgræs og lodden dueurt, der udkonkurrerer de lavtvoksende engplanter.

Hvert forår og efterår passeres moserne af et stort antal trækkende småfugle samt rovfugle som musvåge, havørn og forskellige kærhøge. Om vinteren raster bl.a. duehøg, musvåge, fjeldvåge og tårnfalk i moserne. Ynglefuglene er forholdsvis få og trues ikke bare af tilgroningen, men forstyrres også af den flugtskydning og modelflyvning, som foregår i Langstrup Mose. I dag udgøres de hovedsagelig af ret almindelige arter som vibe, gøg, nattergal, rørsanger og kærsanger. Engsnarrens karakteristiske kald »crex crex« høres næsten hvert år i Langstrup Mose, men om den sky og sjældne fugl også yngler i mosen, er usikkert.

En del af Langstrup og Lønholt Moser er privatejet, mens resten ejes af kommunen.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Fredensborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links