Fra et buskads synger en tornsanger af fuld hals. Tornsangeren er en trækfugl, som ankommer til landet i april og maj. Den er en af de mest almindelige fugle i det åbne land, og i 2011 blev den danske ynglebestand anslået til 320.000 par. Selv om tornsangeren let forveksles med andre små sangere, kan den kendes på sin kvidrende sang, der lyder lidt som: »Vil I, vil I bare se.«

.

Fredensborg Kommune rummer store naturværdier, og kommunen anser naturen for et vigtigt aktiv i forhold til både bosætning og turisme. Ved at forbedre borgernes adgang til naturen samt at bevare eksisterende og genetablere tidligere naturområder har kommunen en ambition om at skabe en grøn friluftskommune.

Eksisterende naturområder skal bevares gennem en naturplejeindsats, som bl.a. omfatter oprensning af vandhuller, høslæt og græsning samt fjernelse af ny træopvækst i åbne naturområder. Samtidig skal invasive arter bekæmpes. Det gælder især kæmpebjørneklo, som kommunen ønsker, skal være udryddet eller reduceret til et minimum i 2021. Ligesom mange andre kommuner er Fredensborg Kommune også udfordret af fragmentering af naturen. For at sikre spredningsmulighederne for dyr og planter er der i kommuneplanen udlagt to biologiske spredningskorridorer, fire kerneområder og tre landskabsstrøg, som tilsammen forbinder kommunens naturområder med hinanden.

Derudover ønsker kommunen at sikre og udbygge offentlighedens adgang til naturen. Derfor skal der skabes et overblik over stier, veje og trampestier, så der kan etableres et sammenhængende stinet til gavn for såvel vandrere og cyklister som ryttere. Samtidig vil kommunen gøre en indsats for at få fjernet ulovlige skilte, der hindrer offentlighedens adgang til naturen.

Naturbeskyttelse

I Fredensborg Kommune er 1.146 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. De dækker tilsammen 992 ha, svarende til knap 9 % af kommunens areal. Langt den største andel af de beskyttede områder er søer.

Ud over § 3-områderne rummer kommunen også fire større landskabsfredninger. Med et areal på 333 ha er Kelleriskilen nord for Humlebæk den største fredning, efterfulgt af den 302 ha store fredning af Nivå og Usserød Ådale syd for Nivå. Dertil kommer den 136 ha store fredning omkring Kirkelte mellem Tokkekøb Hegn og Store Dyrehave samt fredningen af Esrum Søs nordøstlige omgivelser.

De eneste internationalt beskyttede naturområder i Fredensborg Kommune er habitatområdet, der omfatter Esrum Sø og dens omgivelser, samt en lille del af fuglebeskyttelsesområdet Gribskov.

En del af Fredensborg Kommune er desuden udset til at indgå i den nye nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det gælder bl.a. Grønholt Hegn, Grønholt Vang, Danstrup Hegn, Kelleriskilen og Esrum Sø. Nationalparken forventes at åbne d. 29. maj 2018.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Fredensborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning

Eksterne links