I 1961 ynglede sortspætten i Nordsjælland for første gang i nyere tid. Siden har den været i fremgang og er i dag et hyppigt bekendtskab i mange af skovene i Fredensborg Kommune. Sortspætten sætter sit tydelige præg på de skove, som den lever i, da den hvert år udhugger et nyt redehul. Skovene bliver således tilført en jævn strøm af redehuller, som siden udnyttes af en række andre hulrugende fugle.

.

Fredensborg Kommune har et samlet skovareal på 2.079 ha, hvilket betyder, at ca. 20 % af kommunen er dækket af skov. Danstrup Hegn, Sørup Hegn og Gamle Grønholt Vang, Grønholt Hegn og Knurrenborg Vang udgør de største skove i kommunen og er alle flere hundrede år gamle skovområder. Kommunen rummer dog også nyere skove, der er blevet anlagt på tidligere landbrugsjorder. Det gælder fx Dageløkke Skov, som blev indviet i 1994.

Skovene er varierede med mange småsøer, moser og enge. Det gælder især den sydlige del af Knurrenborg Vang. Jordbunden i skovene består af smeltevandssand og -grus eller moræneler med mellemliggende, lave områder med tørveholdig bund. Bøgen dominerer på de højereliggende arealer, mens birk, rødel og ask trives på den fugtige bund. Rødgran er især plantet i de drænede moseområder.

Langt størstedelen af skovene er statsskove og drives som produktionsskove med bøg, eg og rødgran som de vigtigste træarter.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Fredensborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links