Selv længe efter at blomstringen er overstået, kan sort skæne genkendes på den visne blomsterstands 8‑10 aks og det kraftig forlængede nederste støtteblad, der strækker sig højt op over selve blomsten. Sort skæne hører til blandt landets sjældneste halvgræsser og er i tilbagegang på mange af sine få resterende voksesteder. Tidligere har man kunnet finde den flere steder på det nordlige Fyn, men i dag vokser den kun i Lisbjerg Mose, hvor den blomstrer over mosefladen fra maj til juni.
.

Den ca. 35 ha store, privatejede Lisbjerg Mose ligger i området mellem Grindløse og Vesterby. I dag dækkes størstedelen af mosen af en aske- og ellesump, der hist og her brydes af større og mindre søer, der er opstået pga. tidligere tørvegravning. Især i øst kan man dog stadig finde større åbne moseflader.

Lisbjerg Mose ligger på tidligere havbund, som den relative landhævning med tiden har omdannet til tørt land. Det har bl.a. ført til en ophobning af muslingeskaller og sneglehuse i undergrunden, hvilket har øget jordbundens kalkindhold, så der i den østlige del af mosen er opstået ekstremrigkær med et meget artsrigt planteliv. Her vokser bl.a. butblomstret siv, loppestar, tvebo star, kødfarvet gøgeurt, majgøgeurt, sumphullæbe, leverurt og engtroldurt samt den kødædende vibefedt. Særlig bemærkelsesværdig er forekomsten af den meget sjældne halvgræs sort skæne, som her har sit eneste fynske voksested. Mosen er desuden levested for de få millimeter store sumpvindelsnegl og skæv vindelsnegl, der begge er opført på bilag II i EU’s habitatdirektiv og dermed indgår i udpegningen af habitatområder.

I 1965 blev ca. 4 ha af mosen fredet. Derudover indgår hele Lisbjerg Mose i habitatområdet Æbelø, havet syd for og Nærå.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Nordfyns Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land