Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
340376
Sted- og lokalitetsnummer
190513-66
Anlæg
Mølledam, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Vandmølle, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1536 e.Kr. - 1799 e.Kr.); Bygning, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1869 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3403:76 Krogsgård. Anlægget består af et voldsted med voldgrave, en møllekanal, en møllesø og to dæmninger. Voldstedsbanken måler 58 m nord-syd og 50 m øst-vest. Den afgrænses mod øst af møllekanalen/-søen, mod nord og syd af voldgravene og mod vest af den tildække-de voldgrav. Den nordlige voldgrav er delvis genopgravet, mens den sydlige er delvis opfyldt. Voldgravenes bredde varierer. På voldbanken ligger en bygning, der ikke er omfattet af fredningen. Møllekanalen er orienteret nordnordøst-sydsydvest. Kanalen er ca. 500 m lang og ca. 1,4 m bred. Den afgrænses mod øst og mod syd af to dæmninger og mod vest af voldstedet og gesten med de tidligere haveanlæg. Dæmningen på østsiden af møllekanalen er ca. 300 m lang, 9-16 m bred og hæver sig indtil 4 m over omgivende terræn. Den er meget uregelmæssig i sin form med mange gamle indgravninger. Udfor voldstedets sydside er dæmningen næsten fjernet over en strækning på 18 m. Den nordligste tredjedel af dæmningen er lav og flader ud mod nord. Møllesøen er udtørret og ligger på kanalens vestside. Den er 100 m lang nord-syd og 24 m bred. Den afgrænses mod nord af voldstedet og mod syd af mølledæmnin-gen. Mølledæmningen afgrænser anlægget mod syd. Den har opstemmet vandet i møl-lesø og voldgrave. Dæmningen er 24 m lang og 12 m bred. Vestenden flader ud og går i et med gesten. På dæmningen ligger møllehus og stemmeværk, der ikke er omfattet af fredningen. Arealerne syd og nord for voldstedet og vest for møllesø og -kanal er ikke omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

1984
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceRegistrering af voldgrave, mølledam, haveanlæg mm. i forbindelse med ansøgning om tilladelse til råstofudvinding.
1984
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1984
Grus-/sandgravning - Esbjerg Museum
1984
Planlagt byggeri/anlæg - Esbjerg Museum
1984
Museal besigtigelse - Esbjerg MuseumI forbindelse med grusgravningssag på jorderne nord for Krogsgård blev området besigtiget. I den anledning besås rester af voldgrave og mølledæmninger, som museet i forvejen vidste befandt sig omkring det gamle herregårdssted Krogsgård.
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Vandmølle

Vandmølle er en mølle, der drives ved hjælp af vandkraft. Vandmøller kendes fra Middelhavsområdet fra ca. 100 f.v.t. og beskrives ca. 30 f.v.t. af den romerske arkitekt og ingeniør Vitruvius. Teknikken nåede senest omkring år 1000 til Danmark, og de ældste skriftlige kilder nævner vandmøller i 1130'erne. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links