Samsø Kommune har en mangfoldig natur, som især knytter sig til kysterne og øens åbne land. Naturen på øen spiller bl.a. en vigtig rolle for turismeerhvervet og bosætningen, og i forvaltningen lægges der derfor også stor vægt på at sikre offentligheden gode muligheder for friluftsliv og naturoplevelser.

I det åbne land må naturen dele pladsen med landbruget, og for at sikre et fornuftigt samspil mellem de to søger man bl.a. at bevare og øge antallet af levende hegn og andre småbiotoper på landbrugsarealerne. En anden trussel mod naturen i det åbne land er tilgroning, hvilket hovedsagelig bekæmpes ved græsning. Ud over kvæg varetages græsningen især af gutefår. Den hårdføre fårerace, som oprindelig stammer fra Gotland, er bl.a. indsat for at holde træopvækst nede på overdrevene og bekæmpe invasive eller besværlige planter som rynket rose, brombær og gyvel.

Trods det store fokus på det åbne land er der også et ønske om at øge skovarealet. I Kommuneplan 2017 er der derfor udlagt et samlet areal på ca. 1.600 ha til mulig ny skovrejsning. Arealerne er især udpeget for at beskytte drikkevandet og ligger udelukkende på den sydvestlige del af Samsø.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Samsø Kommune er 898 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 1.318 ha, hvilket svarer til knap 12 % af kommunens areal. Dertil kommer en række natur- og landskabsfredninger, som beskytter nogle af kommunens vigtigste naturområder. De to største er fredningerne af Nordby Bakker og Stavns Fjord, der dækker hhv. 480 og ca. 1.525 ha.

Derudover er to naturområder beskyttet af EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver og udlagt som Natura 2000-områder. Det gælder Nordby Bakker, som bl.a. er udpeget pga. de sjældne naturtyper tørt kalksandsoverdrev og kalkoverdrev, samt Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede, hvor det rige fugleliv, sælerne og de mange forskellige kystnære naturtyper tilsammen udgør udpegningsgrundlaget. Stavns Fjord og det tilgrænsende farvand er desuden udlagt som Ramsarområde og vildtreservat.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Samsø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning