Tidslinje over oldtiden i Dragør Kommune.

.

Områdets store antal kystbopladser fra ældre stenalder fik tidligt betydning for udforskningen af Littorinahavets (Stenalderhavets) skiftende havniveau. Der er desuden kendskab til bebyggelsesspor fra alle oldtidens perioder.

Ældre stenalder

Dragør Kommune er rig på bopladser fra Kongemose- og Ertebøllekultur (ca. 6400-ca. 3950 f.Kr.) fra slutningen af ældre stenalder. Bopladserne lå ved Littorinahavets foranderlige kystlinje, hvor folk havde gode muligheder for jagt, fiskeri og indsamling.

Yngre stenalder

Bosættelser fra yngre stenalder (ca. 3950-ca. 1700 f.Kr.) er påvist ved arkæologiske undersøgelser i det flade moræneland ved Lundestien syd for Store Magleby og ved Godthåb vest for A.P. Møllers Allé. Ved Lundestien er udgravet to toskibede huse dateret til yngre stenalder. Ved Godthåb undersøgtes yderligere to toskibede huse fra overgangen mellem senneolitikum (ca. 2350-ca. 1700 f.Kr.) og ældre bronzealder (ca. 1700-ca. 1100 f.Kr.). Herudover blev der ved gården Aldershvile registreret et offerfund bestående af to skafthulsøkser af bjergart.

Bronzealder

Den eneste bevarede rundhøj fra bronzealderen (ca. 1700-ca. 500 f.Kr.) på Amager er den store Blushøj, som ligger i et grønt anlæg i Dragør. Fra Store Magleby er der genstandsfund fra sløjfning af to gravhøje dateret til ældre bronzealder (ca. 1700-ca. 1100 f.Kr.). I den ene høj fandtes en stenkiste, der indeholdt en mandsgrav med et ubrændt lig. Gravudstyret bestod af et grebtungesværd, tre små dobbeltknapper og et spænde, alt af bronze. Derudover rummede højen også en lille stenkiste med brændte knogler. I den anden gravhøj var der ligeledes en stenkiste med brændte knogler og en bronzebukkel.

Jernalder

Udgravninger ved Lundestien sydøst for Store Magleby har afdækket omfattende bebyggelsesspor fra førromersk jernalder (ca. 500 f.Kr.-Kristi fødsel). Fundet udgøres af mere end 20 huse, der repræsenterer flere faser af samtidige gårde, som må have udgjort en landsby. Fra bopladsgruber omkring husene kommer knoglemateriale fra tamdyr som okse, hest, får eller ged og hund. Af dyrevildt ses gråsæl og and samt torsk og fladfisk.

Ved Godthåb vest for A.P. Møllers Allé er der undersøgt bebyggelsesspor fra yngre germansk jernalder (ca. 550-ca. 800) og vikingetiden (ca. 800‑1050).

Vikingetid

Ligeledes ved Godthåb er der lokaliseret en vikingetidsbebyggelse i form af et ca. 16 × 6 m stort langhus med et stort centralt rum. I nærheden af langhuset er der også et ca. 3 × 3 m stort grubehus med fund af tenvægte og en vævevægt. Endelig menes en grav ved Ryvej også at knytte sig til bebyggelsen.

Videre læsning

Læs mere om historie i Dragør Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Oldtid