Kvindelige elever på Uldum Højskole under en majstang. I forgrunden ses højskolestenen med navnene på højskoleforstanderne siden skolen blev grundlagt af Rasmus Sørensen i 1849. I baggrunden ses det tårn, der blev bygget i 1920 for at markere Sønderjyllands genforening med Danmark. Foto fra perioden 1930‑40.
.

De 33 sogne i Hedensted Kommune ligger alle i Hedensted Provsti i Haderslev Stift. De er fordelt på hele 16 pastorater med 23 sognepræster og 21 menighedsråd. Kommunen er domineret af befolkningsfattige landsogne og har gennemsnitligt en relativt høj medlemsprocent af folkekirken: 85,1 % (januar 2019) i forhold til et landsgennemsnit på 74,7 %.

Grundtvigianismen fik i 1800-tallet især betydning i Uldum og Vrigsted Sogne, hvor højskoletanken tidligt slog an. Uldum Højskole blev grundlagt i 1849 af en vakt kreds, der bl.a. bestod af lægprædikanterne Jens Jørgensen og Rasmus Sørensen. Den dannede centrum for den grundtvigianske bevægelse på egnen, og da højskolen har været aktiv uden afbrydelse siden oprettelsen, anses den for at være Danmarks længst fungerende højskole.

I 1900-tallet fik Indre Mission efterhånden etableret sig i de sogne, hvor »de stærke jyder« tidligere havde domineret. Indre Mission står fortsat stærkt, bl.a. i Løsning, hvor et stort missionshus blev indviet i 1978. Det erstattede et missionshus opført i 1887 andetsteds i Løsning. Desuden er en række nye missionshuse blevet indviet: Hedensted (1993), Lindved (2011) og Øster Snede (Missionshuset Klippen, 2012) samt et nyt renoveret missionshus i Tørring (bygget 1920, renoveret 2016). Indre Mission i Korning (stiftet 1861) og i Stouby er også fortsat aktive. Indre Missions udbredelse afspejles også i den relativt høje kirkegang, bl.a. i Løsning. For at afhjælpe pladsproblemer ved gudstjenesterne i Løsning blev en ny kirkesal ved den gamle sognekirke opført i 2008 (fra 2011: Løsning Kirke).

Syvende Dags Adventistkirken i Danmark har centrum i og omkring Vejlefjordskolen ved Daugård. Adventistkirken havde søgt efter et sted at oprette en blivende kostskole siden skolens begyndelse i 1890 i lejede lokaler i København. I 1931 kunne de to store kostskolebygninger indvies, efter at kirken havde købt den store landbrugsgrund ned til fjorden. Samtidig oprettedes en lokal adventistmenighed i tilknytning til skolen. Skolen omfatter i dag vuggestue, børnehave, grundskole og efterskole samt gymnasium (oprettet 1972) med kostskoleafsnit. Sammen med sportshal, ridehal, tjenesteboliger, spejdertrop og den arkitekttegnede kirke fra 1981 danner området en lille landsby, der påvirker det religiøse liv i området.

I Gramrode ligger et buddhistisk tempel, der hører under Wat Phra Dhammakaya Denmark.

I Hedensted ligger Alevi Kultur Center. Alevi Forbundet blev godkendt som trossamfund i 2008. Alevismen er et selvstændigt trossamfund, der udspringer fra en bevægelse i 1200-tallets Tyrkiet.

De stærke jyder

Omkring år 1800 opstod der blandt bønderne i adskillige af kommunens sogne en vækkelse, som fik navnet »de stærke jyder« af lægprædikanten Peter Larsen (Skræppenborg) fra Dons ved Kolding, fordi de trodsede retssager og fængselsdomme. De stod fast på Guds rene ord i Bibelen og Luthers lære, som efter deres opfattelse var fastholdt i Thomas Kingos salmebog og Erik Pontoppidans katekismeforklaring fra 1737. Principperne blev nedskrevet i det såkaldte Forbundsdokument fra 1824, som stadig opbevares i de stærke jyders mindestue i Gammelsole. De stærke jyder holdt især til i sognene Hedensted, Korning, Langskov, Løsning, Rårup, Sindbjerg og Øster Snede, men deres holdninger bredte sig til hele den nuværende Hedensted Kommune.

Indre Mission fik udbredelse i de samme sogne som de stærke jyder, men de var i hele 1800-tallet skarpt adskilt fra hinanden. Mens de grundtvigianske og missionske grupper efterhånden forandrede sig gennem impulser udefra, holdt de stærke jyder fast i deres traditionsbundne facon. De stærke jyder fik fra 1842 lov til at drive egne privatskoler, og de oprettede i alt 13 privatskoler nord for Vejle. Den sidst oprettede af disse var Bøgballe Friskole i Uldum fra 1911, der fortsat eksisterer og bygger på et evangelisk-luthersk grundlag. Vrigsted Højskole begyndte som friskole for de stærke jyder i 1866 og eksisterede indtil 1919. I 1900-tallet sluttede de stærke jyder sig efterhånden til Indre Mission og opgav deres forældres og bedsteforældres skeptiske tilgang til bevægelsen.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund