Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
381328
Sted- og lokalitetsnummer
080205-13
Anlæg
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Syd for Glamsbjerg og med udsigt over Helnæsbugten ligger en samling af Danmarks største og mest imponerende gravhøje. Kun fire høje kan ses i dag (Buskehøj, Bohøj, Drengehøj og Lusehøj), men på disse morænebakker med udkig over Helnæs Bugt har tidligere tronet mange andre høje. Omkring storhøjene Lusehøj, Bohøj og Buskehøj er alene 10 mindre høje sløjfet på marken.

Original fredningstekst

Storhøj 7-10 x 90 (Ø/V) x 70 m. Stærkt forgravet, men med væsentlige, centrale dele formodentlig intakt. Gamle afgravninger især i vest, nord og øst har fjernet be- tydelige dele af højens periferi, hvis nederste dele dog stadig kan ses som en højning i området omkring højen.Dette henligger mod syd i skov, mod vest og øst som udyrket areal, og mod nord i dyr- ket mark. Afgravningerne har bevirke, at højen nu fremtræder som en i hovedsagen forkantet banke med ujævn overflade. Bevokset med træer og krat. Den nordlige højperiferi i dyrket ager er ikke omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

1845
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKort beskrivelse af udgravningen med fund af brandgrav med bronzegenstande, fra Lunding til C.J.Thomsen.
1845
Museal udgravning - NationalmuseetFra udgravningen i Bohøj i 1845 foreligger et brev skrevet af Lunding til C.J. Thomsen med flg. oplysninger: “Vi have i denne Tid været beskæftigede med Udgravningen af en Høi - Bohøy i Flemløse Sogn. Udgravningen har været meget besværlig formedelst at mange Sten der fandtes. Resultatet hidtil har kun været nogle forbrændte Knokler og nogle Bronze-Zirater.” Fundene fra udgravningen, der ifølge bevarede regnskaber havde et omfang af 334 manddage, kan ikke identificeres, og de må antages at være tabt ved Frederiksborg Slots brand i 1859. I en rapport om Loddenhøj nævnes en sten fra Bohøj, muligvis med skåltegn. Denne er ikke identificeret (Thrane 2004:82ff, 2014:168).
1861
Genstand givet til museum - NationalmuseetI 1861 er til Frederik VIIs samling indgået en række genstande, som oplyses fundet i Bohøj. Om de er fremkommet ved udgravningen i 1845 eller senere, er imidlertid uvist. Dele af materialet er efterfølgende overført til NM, mens noget er tabt. Materialet repræsenterer brandgrave fra yngre bronzealder per. IV og VI, og herfra foreligger pincetter, lancetter, rygtapsegl, armringe, ragekniv, synål mv. Bortkommet er en hjerteformet flintpilespids, som næppe er yngre end per. IV og snarest ældre, en blå glasperle, der både kan være fra bronze- og jernalder, samt lerkar. I Thrane (2004:82ff) foreligger beskrivelse af de enkelte inventarnumre og afbildninger af de bevarede genstande.
1863
Museal udgravning - NationalmuseetI marts 1863 foretog jægermester F. Langkilde en gravning i Bohøj for at lokalisere den primærgrav, der ikke var fundet ved tidligere undersøgelse(r). 1 ¼ alen unde den oprindelige overflade fandtes et gravkammer, bygget af sten, 6 alen langt og 2 alen bredt, og det var orienteret NV-SØ. Der er muligvis tale om en senneolitisk hellekiste. I Stenkisten fandtes to stykker opløst hjortetak, omtrent 1 alen lange, og en 7½ tommer lang stenkniv. Denne kan antagelig identificeres som en type VIa-dolk i NMs samling (NM27026, Lomborg 1973:191). Endvidere fandtes spor af et skelet, og overalt var der i graven spor af meget kraftig ildpåvirkning. Stenkisten og afbrændingssporene peger på, at det ældste anlæg er fra senneolitikum, mens den bevarede dolk indikerer en efterbegravelse i ældre bronzealder per. I-II (Thrane 2004:82ff, 2014:168ff).
1865
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBronzegenstande fra flere brandgrave udgravet og tilgået Fr. VII's samling, heriblandt også en hjerteformet flintpilespids.
1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Høi "Bohøi" sløifet. Høien laa ovenpaa en større oval Banke og blev undersøgt af Frederik den VII. Flere Fund af Bronzegienstande. Nationalmuseet. 25872-73. 26010. 26139. 26157. 26177. 26429. 26194. 26197.26157, 26159, 26197 ikke fra Bohøj.
1897
Sløjfet ved land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Museal prøvegravning - Odense Bys MuseerPrøvegravning i resterne af højen, som var bevaret i 1,4 m højde.
2001
Registrering af knoglemateriale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Fortidsminde af national betydning - KulturstyrelsenNy skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links