flagstangsholder på højtop
.
oversigt, set fra SØ
.
oversigt, set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282310
Sted- og lokalitetsnummer
030405-206
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Hiulehøj" 5,10 x 20 x 35 m. Højen var oprindelig rund, men talrige læs bortkørt. Flade tilgroede afgravninger i SØ. Beplantet med nåletræer. Højen gennemrodet for ca. 125 år siden. Hvorvidt stenkamret der oprindelig var i højen er bevaret vides ikke. NMI: Høj, "Hiulehøj" 5,10 x 20 (NV-SØ) x 35 (SV-NØ). Højen var op- rindelig rund, men i hundredevis af læs er kørt bort. Store flade tilgroede afgravninger mod SØ. I NV-siden løber en ca. 1 m. bred sti skråt fra højfod til top, denne side, der ven- der mod haven er iøvrigt beplantet mest med nåletræer. Samme beplantning har NØ- og SV-siden, mens top og SØ-side er græs- groet. Herremanden på Ellingegaard har for ca. 125 år siden gennem- rodet højen. Over gærdeåen, der ligger SØ for højen er en del broer, hvori efter ejerens sigende er en del store flade sten. Det er gammel tradition på egnen, at disse disse store sten stammer fra højen. Hvorvidt stenkamrene, der oprindelig var i højen, er bevaret, vidste ejeren ikke, noget synlig spor af dem er der ikke.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidS. for Gaarden ligger en meget anselig Høj "Hiulehøj" kaldet, som dog mod s. og ø. er saa beskadiget, at dens oprindelige Udstrækning ikke kan kjendes. I Højen har der i Mands Minde været store stenbygte Kamre ligesom Troldstuen i Stenstrup. "Gjennem en Indgang mod Sønder kom man ind i en mindre Stue og derfra ind i en bagved liggende større, alle dækkede med svære Stene". Omtr. for 30 Aar siden [1844] blev en stor Del af Stenene opbrudte og bortførte af Ellingegaards daværende Ejer, men det paastaaes, at Ødelæggelsen kun udstrakte sig til Gangen og at selve Kammerene endnu skulle staae inde i Højen. Der skal være fundet Ben af "et svært Menneske" og en særdeles stor Mængde Dolke, Kiler, Mejsler, Kuler og Ravperler i Stenstuerne. "Potter" skal der være fundet baade i og udenfor dem. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1874
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Hiulehøj, 5,10 x 20 (NV-SØ) x 35 m (SV-NØ). Højen var oprindelig rund, men i Hundredvis af Læs er kørt bort. Store flade tilgroede Afgravninger mod SØ. I NV Siden løber en ca. 1 m bred Sti skraat fra Højfod til Top, denne Side, der vender mod Haven er iøvrigt beplantet mest med Naaletræer. Sammme beplantning har NØ og SV Siden, mens Top og SØ Side er græsgroet. Herremanden paa Ellingegaard har for ca. 125 Aar Siden gennemrodet Højen. Over Gærdeaaen, der ligger SØ for Højen er en Del Broer, hvori efter Ejerens Sigende er en Del store flade Sten. Det er gammel Tradition paa Egnen, at disse store Sten stammer fra Højen. Hvorvidt Stenkamrene, der oprindelig var i Højen, er bevaret, vidste Ejeren ikke, noget synligt Spor af dem er der ikke.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Hulehøj". Storvchøj. Tidligere gennemgravet. Sti til toppen fra nord. Flagstang på toppen, skal have stået der i generationer. Ifølge den nuværende ejer har der været et (eller to) stenkamre i højen: en kvie faldt ned i det. Der skal være slæbt flere sten til nabogårdene, alt sammen for ca.150 år siden eller tidligere. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links