Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
21164
Sted- og lokalitetsnummer
141011-26
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav : Klemstrup = Marie Magdalene by Tingl.: 26/4 1910. Godsejer Adam P. Estrup. 5 m omkring yderste stenrække medindbefattet. Afmærkn.: MS 1909. Godsejer A. Estrup. Runddysse, 13,2 x 13,8 m, 21 randsten, de fleste væltede, 7 mangler. Kammer af 5 bæresten og 2 par gangsten, dæksten mangler. Nu helt til- groet. (Påtalt).

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, Klemstrup, Marie Magdalene S, S. Hald H. Her findes 5 Bæresteen og 4 Gangsteen. Om der er en Tærskelsteen er uvist. Overliggeren mangler. 22 Krandsstene ere paa Pladsen, men nogle af dem ere væltede, og der mangler 7. Bærestenene ere 5'9'' høje over den omgivende Jordflade. Gangstenene er halvt saa høje eller c 3'. Krandsstenene ere fra 3-4' høje. Fylden er lys og næsten 3' højt og beklædt med Lyng og Græs. Kammeret er fyldt med Brosteen og andre større fremmede Steen i en Højde af 1½'. Dyssen tage sig godt ud baade fra Vejen og Jernbanen. Ejeren, Minister Estrup lader frede om dem og de andre Mindesmærker, men Deklarationen er ikke udstedt. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1909
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNumrene for Dysserne Nr 26a [= sb.nr. 28], 27 [= sb.nr. 26] og 28 [= sb.nr. 27] ere forandrede i Beretningen d. 12/10 1909 i Henhold til Meddelelse fra Godsejer A. Estrup, Enebo pr. Pindstrup. Se Journ. 703/09
1909
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1910
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunddysse, 13,2 m fra Ø-V, 13,8 m N-S, 21 Randsten, de fleste væltede, 7 mangler. Kammer af 5 Bæresten og 2 Par Gangsten, Dæksten mangler. Nu helt tilgroet med Krat (paatalt!). FM 26/4 1910 MSFM 1910 Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunddysse beliggende umiddelbart S for amtsvej. Omsat med en stort set intakt kæde af 23-24 ret store randsten, hvoraf dog mange udvæltede. Enkelte mangler. SØ for højens centrum ligger det femkantede kammer sat af 5, ca. 1,5 m. høje, indadhældende bæresten, med gangåbning i SØ. Dæksten mangler. SØ-gangen er sat af 2 bærestenspar uden dæksten. Kammer indvendig ca. 2 x 2 m. Tæt S for højen ses gamle, nu tilgroede råstofgrave. Hele fortidsmindet er tilgroet med tæt fuglekirsebærkrat i opvækst og derfor vanskeligt overskueligt. Bundvegetation er delvis bortskygget, hvorved højen er noget erosionstruet. Af hensyn hertil, samt til højens seværdighedsværdi og lette tilgængelighed, bør fortidsmindet prioriteres højt m.h.t. pleje. En randsten i N er udvæltet (i ældre tid) og er derved så tæt på kørebanen som 1 m. Denne sten er herved udsat for påkørsel med sneplov. Genopretning af denne ene sten bør derfor overvejes. ** Seværdighedsforklaring ** Et ganske velbevaret fortidsminde, let tilgængeligt og (efter pleje) overskueligt. Også seværdigt i samspil med 2116:3. Genbesigtigelse 15.6.1988: Er nu plejet (sammen m. 2116:3) af Århus Amtskommune, der også vil opsætte kortbord. Fremtræder meget smukt. JGB Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. 21 randsten. FM-sten mod nord. Græsklædt. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links