Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37082
Sted- og lokalitetsnummer
200209-1
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10/6 1925, overgået til NM fra Haderslev Amts Mus. Afmærkn.: MS 1927, H.C. Broholm. Fredningsnævnskendelse af 21/1 1985. Femsidet jordstykke med høj, 4 x 19 m. Siderne stærkt afgravede. Midt på sydsiden en nedgravning, 2 x 3 m, 0,75 m dyb. I østsiden et firsidet dysse- kammer med 4 bæresten og 1 dæksten; mod S en lavere tærskelsten. En krum, stensat gang (lavet i ny tid) fører ind til kammeret. Græs.

Undersøgelseshistorie

1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFredlyst Mindesmærke. Høj, Ca. 4 m h. set fra Ø. Diam. 24 m i Ø-V. Højfod mod N. og NV. bortskaaren af Amtsbanens Vigespor og sikret mod Nedskridning ved et Plankeværk af gamle Sveller. Højen er iøvrigt særdeles ødelagt af gamle Gravninger. Alle Sider er stærkt afgravede og N. og V.-Siden staar med Brink omtr. paa Midten af Siden. I Sydsidens Midte en 2 x 3 m br. ca. 0,75 m dyb Nedgravning, der staar med Brink og bruges som Affaldsplads for alskens Ragelse. I Højens østre Del findes et velbevaret Dyssekammer, hvortil en stensat, bøjet Gang fører ind. Den er sat paa Foranledning af Amtsmuseet og dannet af kløvede Kampesten. Gangens Bund er omtr. i Niveau med Overkanten af Dyssekamrets Tærskelsten. Selve Kamret har Længderetning i N.-S - Indgangen er mod S. - og er fuldstændig skjult i Jordhø[j]en. Kun den forreste Ende af den uhyre svære, toppede Dæksten rager frem. Kamret er sat af 5 Sten. For den søndre Ende ligger en Tærskelsten a 0,80 m l., 0,40 m t., 0,50 m h. For den vestre Side staar en uhyre, flad Sten, 1,50 m l. For N.-Enden staar en Sten 1,20 m l., den skraaner stærkt, saa der mellem den og Sidernes Bæresten fremkommer trekantede Aabninger, der er udfyldt med kløvede Sten i flere Lag over hinanden.I Østsiden staar 2 Sten, den nordre 0,50 m l. Den søndre 0,95 m. Alle Stenene er flade paa Indersiden og skraaner stærkt indad. Kamret er dækket af en meget stor Overligger, der er skjult i Jorden, saa dens Størrelse ikke kan bestemmes. Ved den søndre Ende er Bredden 1,35 m, Tykkelsen 1 m. Undersiden er afskallet, fordi Beboerne i Byen har tændt Ild inde i Kamret. Længden og Bredden ved Bunden fremgaar af foranstaaende Tegning. Foroven er Kamret 1,25 m l., 0,50 m br. mod S, 0,75 m br. mod N. og paa Midten mellem d og e 0,65 m br. kamrets H. fra nuværende Bund til den flade Overligger er paa Midten 1,15 m. Højden fra den oprindelige Bund er sikkert betydelig større Af Oldsager fra dette Kammer - de opbevares i Haderslev Museum 3854-56 - forefindes 1 Stridsøkse, 1 Flintspyd, 1 Flække m. Tilhugning. Af Fund fra secundære Grave vides en Paalstav af Bronze at være fremdraget. Den overgaves til daværende Læge Andreassen i Sommersted og er nu forsvunden. Om Højen er sat et lidet pynteligt Pigtrådshegn. Kamret, der var fyldt med Affald, Blikspande, Glasskaar o. l., oprensedes d. 2/9 - 1924.
1924
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFemsidet jordstykke med høj, 4 x 19 m. Siderne stærkt afgravede. Midt på sydsiden en nedgravning, 2 x 3 m, 0,75 m dyb. I østsiden et firsidet dyssekammer med 4 bæresten og 1 dæksten, mod syd en lavere tærskelsten. En krum stensat gang (lavet i ny tid) fører ind til kammeret. Græs.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGentagne oprydninger på høj samt sikring af offentlig adgang til højen.
1980
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1980
Anmeldelse fra privat - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1990
Privat opsamling - Haderslev Museum
1990
Anden transaktion om genstand - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links