Gyvelbevoksede skrænter af Jyske Ås på vestsiden af Søheden Skov. I juni maler gyvelerne skrænterne smukt gule, men danner samtidig så tætte krat, at de udkonkurrerer andre af overdrevets planter.
.

Søheden Skov blev indviet på Skovens Dag i maj 2015. Skoven er et resultat af et samarbejde mellem kommunen, der ejer den 42 ha store Søheden Plantage, og Naturstyrelsen, der ejer den 31 ha store Lunken Skov. De to skovområder blev samlet under navnet Søheden Skov. Målet er at skabe et naturområde med høj biodiversitet og samtidig give de besøgende mulighed for større naturoplevelser.

Der ligger to søer i skoven. Navnet Søheden stammer fra 1800-tallet, hvor området ud over søerne bestod af hede og overdrev. Lunken Naturskole, som ejes af Naturstyrelsen og drives af Brønderslev Kommune, var oprindelig et husmandssted, som blev købt af staten i 1960’erne. I flere årtier har der i området været gravet både sand og grus i råstofgrave; bl.a. fik man her regionens bedste betonråstof.

Skoven omfatter både tæt skov og spredte bevoksninger med åbne enge og overdrev. Den ligger i et kuperet terræn, og jordbunden er sandet med muld og mor visse steder. Lunken Skov er en gammel bøgeskov, som har stået urørt siden 1994, og i den gamle Søheden Plantage er der i de senere år fældet meget nåleskov for at give mere plads til løvskoven. Døende og døde løvtræer bevares i et vist omfang af hensyn til hulrugende fugle og flagermus. I lysåbne områder vokser bl.a. hedelyng, revling, hindbær, blåbær, tyttebær og bølget bunke sammen med lidt større sjældenheder som guldblomme, pyramidelæbeløs, skovgøgelilje og hjertegræs. På mere skyggefulde steder kan man bl.a. finde bregner som alm. engelsød og kambregne.

Der er en ret stor bestand af grævlinger, som man med lidt held kan opleve fra en såkaldt iagttagelseshytte i skoven. Blandt de mere interessante skovfugle kan nævnes skovpiber og grønspætte. Ved Lunken Naturskole har kommunen anlagt en stålormesti, hvor der er udlagt måtter, som besøgende kan løfte og måske finde en stålorm under.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove