Fugle i Store Vildmose set fra fugletårnet i Grishøjgård Krat
Fugle i Store Vildmose set fra fugletårnet i Grishøjgård Krat
Af .

Selv om det meste af Brønderslev Kommune er landbrugsland, rummer kommunen også vigtige naturområder som Jyske Ås, Store Vildmose, ådalene, Bolle-Try Enge og kysten ved Asaa. Frem mod kommuneplan 2017 vil de eksisterende naturområder blive undersøgt, hvorefter der skal udformes en plan for en prioriteret indsats for øget biodiversitet og en større sammenhæng mellem eksisterende naturområder.

Levestederne for kommunens planter og dyr skal forbedres, og kommunen vil udarbejde handlingsplaner for særligt vigtige områder. Et eksempel på en sådan handlingsplan er Projekt Engfugle, som Brønderslev Kommune i 2013 igangsatte i samarbejde med Frederikshavn Kommune. Formålet med Projekt Engfugle er at genskabe levesteder for engfugle som engryle, klyde, rødben, vibe, strandskade og stor præstekrave.

Skovarealet er forholdsvis begrænset, og kommunen ønsker derfor at fremme både offentlig og privat skovrejsning, især omkring de større byer. Derudover vil man øge de rekreative muligheder i skovene ved bl.a. at anlægge stier og naturlegepladser, som det er sket i Søheden og Grindsted Plantager.

Som de fleste andre danske kommuner har også Brønderslev Kommune problemer med invasive dyre- og plantearter. Kommunen har især gjort en indsats over for kæmpebjørneklo, som bekæmpes langs de kommunale vandløb og på kommunens egne arealer. Bekæmpelsen foregår ved sprøjtning.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000-områder

Brønderslev Kommune havde i 2010 5.563 naturområder, som var beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen udgjorde de 6.056 ha eller 9,6 % af kommunens samlede areal. Med et antal på 2.075 og et samlet areal på 3.590 ha udgør engene arealmæssigt den største andel af § 3-områderne, mens strandengene med blot 45 områder og et samlet areal på 152 ha ikke fylder meget. Strandengene er dog af stor betydning som bl.a. rasteplads for trækkende gæs og vadefugle.

Det meste af den uopdyrkede del af Store Vildmose er fredet og udgør arealmæssigt den største fredning i kommunen. Af andre fredede områder kan nævnes Fejborg Bakke, Grevsmose og Bollebakke i Jyske Ås, Dorf Møllesø med vand- og vindmølle, Dronninglund Østermølle, Stentinget Byrhøj med et par anseelige bronzealderhøje og Hallund Hede med hulveje.

Kommunen har kun få naturområder, som er beskyttet af EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver. Disse Natura 2000-områder omfatter de to habitatområder Store Vildmose samt Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og fuglebeskyttelsesområdet Ålborg Bugt, nordlige del. I samarbejde med nabokommunerne er der udarbejdet handlingsplaner for områderne

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning