Syd for Dronninglund omkring Lyngdrup Bæk-Gerå ligger et stort set ubebygget område med vidtstrakte marker og enge vekslende med smålunde og store pilekrat. Engene og moserne er af stor betydning for både planter og fugle. Her findes bl.a. en stor bestand af kødfarvet gøgeurt og kærfnokurt, og på engene yngler agerhøne, vibe og bynkefugl, mens rørspurv, kærsanger og nattergal yngler i moserne.

I vinterhalvåret bliver store arealer ofte oversvømmet, hvilket tiltrækker et stort antal trækkende sangsvaner, der sammen med de mange viber og hjejler finder hvile og føde her.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land