Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431312
Sted- og lokalitetsnummer
230206-20
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Kirke, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

I nordsiden af nordre korsfløj på Lysabild Kirke er i kampestenssoklen indmuret en meget stor trapez granitsten, 1,7 m. høj, 1,35 m. bred, på hvis synlige flade, men ret ujævne side er 108 skålgruber. Stenen er renset for hvidtning og tjæring. Pr. 28/7-2008 omdøbt frednr. 4313:12

Undersøgelseshistorie

1842
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1921
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJ. Raben underretter Nationalmuseet om forekomsten af en sten med skåltegn i Lysabild Kirke (jvfr. korrespondance 6/2-1996).
1922
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLysabild Kirke. I nordre Side af nordre Korsfløj paa Lysabild Kirke er i Kampestenssoklen indmuret en meget stor trapezformet Granisten, 1,70 m høj, 1,25 m bred, hvis synlige, flade, men ret ujævne Side er fuld af smaa skaalformede Fordybninger. Der kan tælles mindst 80. De danner ingen bestemte Figurer eller Mønstre men sidder dels i en stor Klump, hvor Skaal støder op til Skaal, dels vilkaarligt spredt over hele Stenens Flade. Stenen er revnet før Hvidtningen, saa at Skaalene ses meget tydeligt. Højene Nr. 18-20 danner tydelig nok en Fortsættelse af Højrækken paa Sarup Mark (Nr.7-17), der strækker sig hen over Højderne Nord for Humbækken og med Nr. 16 naar lige ned til denne, vis-á-vis. Nr. 20 paa Lysabild Mark, paa et Punkt, hvor Humbækken frembryder let Overgang. I den modsatte Retning fortsættes denne Højrække af Højene Nr. 37 ff. paa Fjelby Mark. Det Parti, der ligger mellem Nr. 18 og Nr. 37 ff., et højtliggende Omraade, dominerende i Egnen og med vid Udsigt til alle Sider, indtages nu af Lysabild Kirke med den angivende tætte Bebyggelse. Der lader sig her ikke længere med Sikkerhed paavise Højtomter. Men rimeligvis har der engang her ligget en Højgruppe. Stykker af brændt Flint kunde opsamles i Overfladen hist og her paa dette Omraade, og en stedlig Tradition beretter, at før Planeringen af den sydlige Del af Kirkegaarden, der angives at have fundet Sted i Begyndelsen af forrige Aarhundrede, var Kirken paa Grund af mellemliggende "Polde" kun halvt synlig fra "Gaden" Syd for den. - antagelig har der også paa de højtliggende Marker umiddelbart Nord for Lysabild By paa Stykket mellem Kirken og Højene Nr. 21-23 ligget flere Gravhøje, der forbandt de Højrækker, som strakte sig ud i Lysabildskov med Knudepunkter ved Kirken. Stykker af brændt Flint findes også her spredte paa Markerne, uden at Højtomter dog længere med Sikkerhed synes at kunne eftervises.
1933
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI nordsiden af nordre korsfløj på Lysabild Kirke er i kampestenssoklen indmuret en meget stor trapez granitsten, 1,7 m. høj, 1,35 m. bred, på hvis synlige flade, men ret ujævne side er 108 skålgruber. Stenen er renset for hvidtning og tjæring.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 66: Sten (grøn) med 108 skålformede fordybninger i Lysabild kirkes granitfundament. Stenen står i nordkapellets ydermur, s. "skålsten i Sønderborg amt" nr. 1.
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
1987
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links