Thisted Kommune har et skovareal på 19.321 ha, hvilket svarer til ca. 18 % af kommunens samlede areal. Skovene varierer fra de forblæste nålekrat i vest til de tætte bøgeskove i øst. Selv om store dele af kommunen består af moræne, er denne forholdsvis rige jordbund ofte dækket af næringsfattigt flyvesand, hvorfor skovene overvejende domineres af nåletræer.

Vestkystens skove er hovedsagelig tørre klitplantager, som blev anlagt i løbet af 1800-tallet for at bekæmpe den sandflugt, der i de forudgående århundreder bogstavelig talt havde drevet folk fra hus og hjem.

De første forsøg på skovrejsning i det før så skovløse Thy begyndte i 1816. Forsøgene var i første omgang ikke videre succesfulde, og resterne af disse første plantager fremstår i dag som forkrøblede bevoksninger i Hanstholm Vildtreservat og som vandret voksende birketræer i Thagaards Plantage. Efterhånden fandt plantørerne dog frem til træarter som bjergfyr, der tålte det barske klima og den sandede jord. Med tiden gav de hårdføre træer læ nok til, at også træarter som sitkagran, alm. ædelgran og skovfyr kunne finde grobund i plantagerne. Især i de østlige og mildere dele af plantagerne har også løvtræerne efterhånden formået at finde plads.

Samme historie kendetegner de fleste store skovområder, som ligger på den sandede jordbund i de vestlige og nordlige dele af Thy. Det gælder eksempelvis Stenbjerg, Hvidbjerg og Lodbjerg Klitplantager, som ligger oven på det gamle klitlandskab i syd. Længere nordpå ligger de store, sammenhængende og varierede Nystrup og Vandet Klitplantager, som mod syd hænger sammen med Tvorup Klitplantage og mod nord med Vilsbøl Klitplantage. Tved Klitplantage, som ligger øst for Hanstholm Vildtreservat, er en blandet nåle- og løvskov med et rigt plante- og svampeliv. Østerild Klitplantage, hvor Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller er placeret, udgør sammen med Hjardemål Klitplantage og Vester Torup Klitplantage et enormt areal af delvis sammenhængende skovområder. Alle de vestlige plantager har en god bestand af krondyr, og fugle som natravn og grønspætte er forholdsvis almindelige. Fælles for skovene er desuden, at de er statsskove, som forvaltes af Naturstyrelsen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links