Den hvide Thygøgeurt findes kun i Thy og Hanherred. I Thisted Kommune har den nogle af sine største bestande langs kysten sydvest for Lild Strand, hvor den vokser i fugtige klitlavninger.

.

I Thisted Kommune er det åbne land meget varieret og veksler mellem de forblæste, hvide klitter længst mod vest og de bløde morænebakker ned mod Limfjorden i øst. Til Thys mange åbne naturtyper hører bl.a. den særlige nordatlantiske klithede, af hvilken en væsentlig del af verdens samlede areal ligger i Vestthy. De største klitheder er Hanstholm Vildtreservat, Lyngby Hede, Vangså Hede og Ålvand Klithede, men også langs den nordlige kyst ved Vigsø Bugt er der store, sammenhængende klitheder.

Langs kysten er der også en række klitsøer og kær som Lild Strandkær og Nissekær, hvor man kan finde orkideer som Thygøgeurt og andre planter, der er særlig tilpasset til at vokse på den fugtige, næringsfattige bund. I samme områder lever også dagsommerfugle som de sjældne ensianblåfugl og hedepletvinge.

Især i Nordthy ligger en række kalkoverdrev, hvortil der knytter sig et særligt dyre- og planteliv. De fleste overdrev ligger på de skrænter, som engang var kysterne af et ørige. I dag fremstår disse gamle kystlinjer stadig tydeligt i landskabet. Det ser man eksempelvis ved Blegsøskrænten og skrænterne langs Nors Sø, som trækker tydelige hvide linjer i det ellers grønne landskab. Bulbjerg, Korsøknuden og Hanstholmknuden er til gengæld høje kalkøer, som rager op fra de omkringliggende sandede jorder. Kalkoverdrevene i Thy er generelt i god biologisk tilstand og bliver plejet ved græsning. Den kalkrige jordbund skaber grundlaget for et karakteristisk planteliv, som bl.a. omfatter meget sjældne planter som bakkefnokurt, hvidgrå draba og klitøjentrøst. I området ved Skibsted Fjord mellem Sydthy og halvøen Boddum findes nogle tilgængelige naturområder af høj kvalitet. På Ydby Skjold ligger hede, som er domineret af dværgbuske som hedelyng og revling, mens der i de lavere områder tættere på fjorden vokser mosepors, mosebølle, klokkelyng og blåbær. Plettet gøgeurt, guldblomme og kattefod vokser også på heden, mens vandpeberrod, smuk perikon og kødfarvet gøgeurt er fundet i de lavtliggende kærområder ved den lille bæk.

Det nærliggende Dover Kil og Brokær er privatejet og lukket for offentligheden. Thisted Kommune udfører omfattende naturplejeprojekter i området for at bevare det åbne landskab og det bemærkelsesværdige planteliv, der tæller arter som sumphullæbe, kødfarvet gøgeurt, tvebo star, langbladet soldug, vibefedt, storlæbet blærerod og den meget sjældne fedtet krogmos.

Længere mod nord ligger Skyum Bjerge med udsigt over Limfjorden. Her varierer landskabet mellem overdrev, hede og kær.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Thisted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links