På en lun martsdag udnyttes det gode vejr til at sætte drage op fra de små bakker ved Legebasen på Stige Ø. Den store bakke, som Legebasen ligger på, blev skabt, da området fungerede som losseplads, hvorimod de små, cirkulære bakker er kommet til senere.
.
To cyklister er på vej tilbage fra en tur til Koholm på nordspidsen af Stige Ø. Den centrale del af Stige Ø blev udlagt som losseplads i 1965, og i 1985 besluttede et flertal i byrådet at udvide lossepladsen til også at omfatte den nordlige del. Beslutningen blev dog aldrig ført ud i livet, og nord for Sorthusene har Stige Ø derfor bevaret sit flade, strandengsdækkede landskab.
.

Stige Ø er en lang, smal tange, som fra Bogø Strand strækker sig op mellem Odense Kanal og Odense Fjord. Den blev skabt af overskudsjord fra den første udgravning af Odense Kanal 1796‑1804 og den senere forlægning og uddybning af kanalen i 1904. På det tidspunkt var Stige Ø kun en smal landtange, men det ændrede sig fra 1965, da det blev besluttet at anvende området som losseplads. Det lavvandede område øst for landtangen blev inddæmmet ved at hælde affald direkte i fjorden, og efterhånden voksede affaldsbjergene, så den centrale del af øen fik sit karakteristiske bakkede landskab. Anvendelsen som losseplads ophørte i 1994, hvorefter bakkerne blev dækket med et tykt jordlag. På det tidspunkt havde den centrale del af Stige Ø nået en bredde på ca. 500 m.

Fra lystbådehavnen i bunden af tangen strækker en lille skov sig nordpå, men erstattes snart af en åben slette, der dækker næsten hele den centrale del af Stige Ø. Denne del af tangen har fungeret som rekreativt område siden 2008‑10 med bl.a. legeplads, MTB-spor, træningsbane, bålpladser og grillhytte.

På den nordlige, flade del af Stige Ø, fra omkring Skydehuse (Sorthusene) og helt op til Koholm, har naturen fået lov at råde. Her dækkes landskabet af lavtliggende strandenge, der afgræsses af heste og kreaturer. Det har skabt en typisk strandengsvegetation med bl.a. vingefrøet hindeknæ, strandasters, strandkvan, jordbærkløver, harril, alm. salturt, liden tusindgylden, strandmalurt, markrødtop og strandvejbred.

Der er iagttaget ca. 160 forskellige fuglearter på og omkring Stige Ø. Ynglefuglene tæller bl.a. vadefugle som vibe, rødben og strandskade samt småfugle som engpiber og sanglærke. I træktiden kan bramgæs, pibeænder, spidsænder, hvinænder, ederfugle og blishøns raste i stort antal, mens flokke af små bjergiriskerindtager Stige Ø i vinterhalvåret. Rovfugle fouragerer over fjorden og tangen, og ud over mere almindelige arter som musvåge og tårnfalk er også rørhøg, blå kærhøg, fjeldvåge og havørn et regelmæssigt syn. I vintermånederne kan man også opleve mosehornuglen, når den modsat andre danske ugler jager over strandengene i fuldt dagslys.

En mindre del af Stige Ø, herunder Koholm, indgår i Odense Fjord Vildtreservat fra 1996. Derudover er den nordlige del af Stige Ø en del af habitat- og fuglebeskyttelsesområdet Odense Fjord.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Odense Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster