Oplyst af en bleg, lavthængende vintersol vugger unge knopsvaner stille på fjorden. Den brogede fjerdragt viser dog med al tydelighed, at ungdommen lakker mod enden, og med forårets komme vil de fire grimme ællinger være klædt helt i hvidt. Selv om knopsvanen er gået voldsomt tilbage som ynglefugl, er de hvide fugle stadig et almindeligt syn i Odense Fjord. Det gælder især i sommerhalvåret, hvor knopsvaner i tusindvis besøger Seden Strand for at fælde svingfjerene og lade en ny fjerdragt vokse frem.
.
To cyklister er på vej tilbage fra en tur til Koholm på nordspidsen af Stige Ø. Den centrale del af Stige Ø blev udlagt som losseplads i 1965, og i 1985 besluttede et flertal i byrådet at udvide lossepladsen til også at omfatte den nordlige del. Beslutningen blev dog aldrig ført ud i livet, og nord for Sorthusene har Stige Ø derfor bevaret sit flade, strandengsdækkede landskab.
.
Vinden har godt fat i de lysviolette strandasters, som hele sensommeren har blomstret over de åbne strandenge. Planten formår at overleve i det salte miljø ved at oplagre saltet, som den optager med vandet, i de tykke blade. Lagringen sker først i de nederste blade, der bliver røde og falder af, efterhånden som saltindholdet bliver for højt. Strandasters er almindelig i Odense Kommune og kan opleves på det meste af fjordkysten.
.

Kommunens 34 km lange kyst strækker sig langs bunden af Odense Fjord, fra Hasselø i nordvest til Geelsås udløb i nordøst. Som udgangspunkt er der tale om en fjordkyst, der i høj grad præges af menneskelige påvirkninger i form af bl.a. inddigninger. Bølgepåvirkningen er lav. Vigelsø og Fedsodde giver læ for de bølger, der kommer fra nordøst, hvor det frie stræk er længst, mens Enebærodde og halvøen Skoven giver læ for de større bølger fra Kattegat og Bælthavet. Samtidig er fjorden lavvandet med undtagelse af de kunstige dyb som renden mellem Lindøværftet og Gabet, der er uddybet til 11 m, samt de inderste 8 km af Odense Kanal. Siden stenalderen har der været en relativ landhævning på ca. 0,5 m.

Den ca. 3,5 km lange Stige Ø i bunden af Odense Fjord består af en smal bræmme af marint forland, der mod nord afsluttes i en dragforbindelse til den lille Koholm. Fundamentet for Stige Ø blev skabt i 1800-tallet, da Odense Kanal blev anlagt. Kanalen blev gravet 1796‑1804, hvilket gør den til Danmarks første store kanal.

Nordvest for Odense Kanal og Stige Ø finder man Seden inddæmmede Strand, som blev inddiget og afvandet 1822‑80, og Lumby inddæmmede Strand, som blev udtørret i årene 1942‑46, og som længst mod nord ligger under havets overflade. Inddæmningerne betyder, at den oprindelige kystlinje i dag ligger ca. 3 km vest for Odense Kanal.

Langs den sydlige del af fjorden når istidsaflejringerne enkelte steder ud til kysten, mens resten af kysten er marint forland. Odense Å løber ud i bunden af fjorden, og kysten mellem udløbet og Seden Strand er præget af strandeng. Strækningen har den mest naturlige kystudvikling, der findes i kommunen, med en fliget og uregelmæssig kystlinje, der er typisk for beskyttede fjordkyster.

Selv om kysterne er godt beskyttede mod bølger, bliver de ofte oversvømmet pga. vandstuvninger i Kattegat og Bælthavet. Øst for Seden Strand blev der i 1800-tallet etableret et dige helt ud til kysten, og for at øge det areal, der kunne opdyrkes, blev strandengen bag diget drænet. I 2020 blev digerne flyttet længere ind i landet for bl.a. at øge strandengsarealet.

Mellem Seden Strand og Geelså ligger der marint forland oven på smeltevandsaflejringer fra sidste istid. Kærby Fed er et inddiget areal, som er beskyttet af et stormflodsdige. Da diget er lavt, er kysterne på begge sider eksponeret for stormfloder, og der er risiko for, at vandet kan løbe bag om diget og oversvømme Kærby Fed.

Den høje grad af menneskelig påvirkning kendetegner ikke kun de inderste dele af fjorden, men hele Odense Fjord. Selv om de naturlige kystprocesser også har påvirket kystlinjen, er det hovedsagelig de store landindvindinger, som radikalt har ændret fjordens udseende. Før da var kystlinjen dybt indskåret med lange, smalle fjorde og talrige småøer og holme, som efterfølgende er blevet landfaste. I den nordvestlige del af Odense Fjord har der via Fjordmarken været forbindelse til noret Nærå Strand ved nordspidsen af Fyn, og i øst var fjorden forbundet med Kerteminde Bugt via Tårup Strand, som siden er inddæmmet.

Af hensyn til fuglelivet blev hele Odense Fjord udlagt som natur- og vildtreservat i 1996. Derudover er det meste af fjorden udpeget som habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

Inddæmning og afvanding af Seden Strand og Lumby Strand

I den sydvestlige del af Odense Fjord ligger Seden inddæmmede Strand og Lumby inddæmmede Strand, hvis tørlægning har reduceret den inderste del af fjorden ganske betydeligt.

Inddæmningen af den vestlige del af Seden Strand begyndte allerede omkring år 1800, da man gravede Odense Kanal ude i Odense Fjords fladvand. Langs kanalen blev der opkastet en trækdæmning, hvorfra skibe og pramme kunne ledes ind til havnen. Dæmningen gjorde det samtidig muligt at inddæmme det åbne vand nordvest for Stige, og i 1822 havde gårdmand Lars Poulsen indvundet knap 4 ha i den inderste krog umiddelbart nord for byen. I 1850’erne forsøgte 12 mand fra Stige at inddæmme arealet længere mod nord, men først ved andet forsøg i 1878 lykkedes det at tørlægge 33 ha. I kølvandet på dette projekt indvandt et interessentskab i 1880 de resterende 91 ha vest for trækdæmningen.

Et forslag til tørlægningen af hele Seden Strand over til Dræby Fed og op til Vigelsø blev fremlagt for første gang i 1918. Det blev siden promoveret 1941‑48, da der var mulighed for store statstilskud til landindvinding, men måtte opgives pga. lokale protester og uforholdsmæssig store udgifter.

I 1919 ansøgte Odense Kommune om koncession på også at inddæmme og afvande Lumby Strand. Områdets bønder var dog stærke modstandere af projektet, og da protester ikke var nok, endte de med at indanke koncessionen for Højesteret, der i 1926 gav dem medhold. Da loven om statsstøtte til landindvinding skulle skrives i eftersommeren 1940, sørgede Hedeselskabet dog for, at der blev indføjet en paragraf, som gav Landbrugsministeriet bemyndigelse til at igangsætte landindvindingsprojekter trods eventuelle protester fra lodsejerne. Dermed var vejen banet for tørlægningen af Lumby Strand som blot et af de mange landindvindingsprojekter, som fulgte i kølvandet på Besættelsen.

Under navnet »Lumby inddæmmede Strand« blev ca. 500 ha lavvandet fjordområde, 6 km nord for Odense, inddæmmet og tørlagt 1942‑46; i øvrigt som det eneste større landindvindingsprojekt, hvor Landbrugsministeriet vovede sig ud på søterritoriet i de 30 år, den statslige landvindingsstøtte var i spil. Prisen for det statsstøttede projekt løb op i, hvad der i 2020-værdi svarede til 71,3 mio. kr., hvilket var en budgetoverskridelse på hele 68 %.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Odense Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster