Et markfirben luner sig på en sten i ly af vegetationen og afslører sit køn ved den græsgrønne klædedragt, som alene er forbeholdt hannerne. I Odense Kommune er markfirbenet meget sjældent og findes i dag kun på et mindre skræntområde ved Fangel, hvor der tidligere er gravet sand og grus. For at forbedre og udvide firbenenes levested er både muldjorden og bevoksningen fjernet flere steder i området.
.

Trods en række betydelige naturområder er Odense i høj grad en bykommune. I den forbindelse har byrådet sat et mål om, at Odense skal være Danmarks grønneste storby, hvilket bl.a. omfatter nye grønne facader, vejtræer og blomster samt udviklingen af Munke Mose. Samtidig skal det eksisterende netværk af ådale, skove, enge og fjorden bidrage til at trække naturen ind til bymidten. Med særlig fokus på biodiversitet, klimatilpasning, grundvand og friluftsliv skal naturarealerne sikres og eventuelt udvides langs bl.a. Rydså, Stavidså og Borreby Møllebæk samt ved Højby og Birkum Moser.

De mange positive tiltag til trods er Odense Kommune dog udfordret af den omfangsrige bebyggelse og tilhørende infrastruktur, som fragmenterer naturområderne og reducerer dyrenes og planternes muligheder for at sprede sig. En styrkelse af det bynære netværk af naturområder vil mindske problemet. Samtidig har kommunen udpeget en række mulige økologiske forbindelser flere steder langs kommunegrænsen samt nord og syd for Bellinge.

Derudover er der udlagt ganske store arealer til mulig ny skovrejsning, hvilket afspejler et længerevarende ønske om at øge kommunens skovareal. Eksempelvis indgik Odense Kommune i 2001 en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og VandCenter Syd om at rejse ca. 2.000 ha skov i seks projektområder, hvor der var særlige drikkevandsinteresser. Blandt dem var Elmelund Skov ved Bolbro i den sydvestlige udkant af Odense, som er godt på vej til at blive kommunens største skov. I området mellem Lindved og Volderslev planlægges desuden ny skovrejsning på et 319 ha stort areal.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Odense Kommune er ca. 2.100 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 1.600 ha, hvilket svarer til ca. 5 % af kommunens areal. Dertil kommer et stort antal beskyttede vandløbsstrækninger.

En række naturområder er også beskyttet af fredninger. I dag har kommunen 45 landskabsfredninger, som tilsammen dækker ca. 990 ha. Heraf dækker fredningerne af Odense Ådal de 750 ha, hvilket gør ådalen til det absolut største sammenhængende fredede areal i Odense Kommune. Mens mange af de fredninger, som blev foretaget før årtusindskiftet, hovedsagelig skal beskytte områdernes landskabelige værdier, har senere fredningssager haft stigende fokus på de biologiske værdier. Den 30. april 2018 fremsatte Danmarks Naturfredningsforening og Odense Kommune forslag til fredning af Hesbjergkilen, som bl.a. omfatter Hesbjerg Skov, Øghaven og Dyred Banke. I foråret 2021 var forslaget stadig under behandling i Fredningsnævnet for Fyn, men hvis det godkendes, vil fredningen dække et areal på 486 ha.

Derudover huser Odense Kommune to Natura 2000-områder, som tilsammen omfatter to habitatområder og et fuglebeskyttelsesområde. Det største er området Odense Fjord, som dækker et areal på ca. 5.301 ha, hvoraf de ca. 4.222 ha er hav. Kun den sydligste del ligger dog i Odense Kommune, hvor området, ud over selve fjorden, også omfatter den nordlige del af Stige Ø, arealer ved Seden Strand og Småstenskrog samt de nederste strækninger af Odense Å og Vejrup Å. Også det 721 ha store område Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å må Odense Kommune dele med nabokommunerne. Ud over en række forskellige naturtyper indgår også tilstedeværelsen af sjældne arter som tykskallet malermusling, pigsmerling og odder i udpegningsgrundlaget.

Hele Odense Fjord blev i 1996 desuden udlagt som vildtreservat. I den inderste del af fjorden, som ligger i Odense Kommune, er al jagt fra motorbåd forbudt, ligesom motorbådssejlads med mere end 6 knob ikke er tilladt i farvandet omkring Vigelsø. Derudover er færdsel på småøerne ved Stige Ø forbudt i fuglenes yngletid fra d. 1. april til d. 15. juli.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Odense Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning