Tegnestuen C.F. Møller Architects står bag Det Tekniske Fakultet TEK på SDU, hvor brede, uregelmæssige trin indbyder studerende til at slå sig ned i det åbne trapperum. Billedkunstner Sophia Kalkaus udsmykning Kosmos og Atomos, inspireret af et upubliceret værk af fysikeren Niels Bohr, dækker gulve, lofter og vægge, et eksempel på integreret kunst.
.
Letbanesporene fletter sammen med Campusvej, der er præget af letbanebyggeriet. Campusområdet vil, når letbanen er færdig, have flere stationer.
.

Syddansk Universitets hovedcampus i Odense var i 2020 studie- og arbejdssted for over 21.000 af universitetets 26.748 studerende og ca. 3.350 af universitetets 3.941 ansatte (2020). Næsten alle SDU’s uddannelser findes på campus i Odense.

Syddansk Universitet blev etableret i 1998 ved en fusion af Odense Universitet, Handelshøjskole Syd, Ingeniørhøjskole Syd og Sydjysk Universitetscenter. I 2004 fusioneredes yderligere med Institut for Grænseregionsforskning i Sønderborg, og 2006‑07 blev Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Statens Institut for Folkesundhed i København og Handelshøjskolecentret i Slagelse ligeledes en del af universitetet.

Syddansk Universitet har således campusser i Odense, Sønderborg, Kolding, Esbjerg, Slagelse og København. Dermed har SDU aktiviteter i seks ud af de ti danske byer med universitetsundervisning. Universitetets årlige indtægter udgjorde i 2020 3,17 mia. kr., hvoraf 1,30 mia. kr. var indtægter fra uddannelsesaktiviteter, og 1,66 mia. kr. vedrørte forskning. SDU’s personaleomkostninger var 2,18 mia. kr., svarende til 69 % af de samlede udgifter. Universitetet indtog i 2020 plads nr. 282 i Times Higher Educations ranking af verdens bedste universiteter. Times Higher Education Europe Teaching Ranking placerede i 2019 SDU som nr. 28, og det er dermed det bedst placerede danske universitet med hensyn til undervisningskvalitet og læringsmuligheder.

SDU’S historie

Videregående uddannelse har ikke en lang historie i Odense. Som i mange andre større købstæder kom lærerseminariet først (1895), og i 1905 indledtes undervisningen på maskinteknikum, dengang en del af Teknisk Skole. Odense Teknikum blev en selvstændig institution i 1962, og samme år vedtog Folketinget, på baggrund af den herskende lægemangel, at oprette en lægeuddannelse i Odense. Forud var gået nogen diskussion om placeringen af yderligere universiteter i landet, og om hvorvidt antallet af brækkede ben på Fyn var tilstrækkeligt til at retfærdiggøre oprettelsen af en lægeuddannelse i Odense. Det blev afgørende, at landets tredjestørste sygehus lå i Odense, og lægeuddannelsen blev da også fysisk placeret i tilknytning til Odense Amts og Bys Sygehus.

Oprettelsen af lægeuddannelsen hang sammen med, at Folketinget i 1964 besluttede, at den nødvendige aflastning af Københavns og Aarhus Universiteter skulle indledes med Danmarks tredje universitet i Odense. Med 180 studerende og 12 professorer kunne Odense Universitet i 1966 påbegynde undervisningen i Odense Teknikums lokaler på Niels Bohrs Allé. Antallet af studerende nåede allerede efter fire år over 1.000. Universitetet arbejdede i det første tiår efter grundlæggelsen med visionen om at blive et fysisk samlet universitetscenter med såvel mere traditionelle universitære fagområder som andre videregående uddannelser, hvor de studerende kunne kombinere fag til hybriduddannelser.

Centertanken blev opgivet, men den fik et klart udtryk i de basisuddannelser, som i 1970’erne og 1980’erne også fandtes på Odense Universitet, dog i noget mindre omfang end på universitetscentrene i Aalborg og Roskilde.

SDU’s campusser

I dag er Syddansk Universitet gennem de mange fusioner i tiden siden 1998 blevet rammen om forskellige videregående uddannelser i Region Syddanmark og på Sjælland. I Esbjerg udbydes ti uddannelser inden for bl.a. erhvervsøkonomi, kultursociologi, miljø og folkesundhed. Der var i september 2020 indskrevet 845 studerende og beskæftiget ca. 90 medarbejderårsværk.

I Kolding findes uddannelser inden for erhvervsøkonomi, designkultur og it. Der var i 2020 indskrevet 2.526 studerende på 21 uddannelser. SDU Kolding beskæftigede samtidig 170 medarbejderårsværk. I Sønderborg udbyder SDU ingeniøruddannelser, europæiske studier, erhvervsøkonomi og kombinationsuddannelser med sprog og økonomi. De ca. 1.000 studerende og 160 medarbejderårsværk i 2020 fordelte sig på 12 uddannelser. I Slagelse udbydes fem bacheloruddannelser inden for erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation. Der var 1.465 studerende og 57 medarbejderårsværk i 2020.

Statens Institut for Folkesundhed i København står for en stor del af undervisningen på folkesundhedsvidenskabsuddannelsen i Odense. Ph.d.-uddannelserne på SDU finder sted ved ph.d.-skolerne på universitetets fem fakulteter. SDU uddelte i 2020 samlet 177 ph.d.-grader, hvoraf halvdelen blev givet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Syddansk Universitet har to hovedadresser i Odense. Det Tekniske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige, Det Naturvidenskabelige og Det Humanistiske Fakultet samt universitetets administration befinder sig på Campusvej i Odenses sydøstlige udkant, ca. 4 km fra centrum, i et område med åbne markflader og skovbevoksning. Campus er bygget med udgangspunkt i Knud Holschers prisvindende forslag. Bebyggelsen udgør overordnet en rektangulær gridstruktur.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er lokaliseret sammen med Odense Universitetshospital på J.B. Winsløws Vej i Odenses sydvestlige del. 2022‑23 flytter Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – i forbindelse med åbningen af det nye supersygehus OUH Odense Universitetshospital – til nybyggeri umiddelbart syd for universitetets bygninger på Campusvej. Herefter vil Campus Odenses hen ved 200.000 etagemeter være samlet, og ved den planlagte åbning af Odense Letbane ved årsskiftet 2021/22 vil studerende og ansatte få en stor forbedring af den kollektive trafikforbindelse til byens centrum.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg