Figur. De 30-34-åriges højest gennemførte uddannelse i Mariagerfjord Kommune og hele landet i 2016.
.

Tabel 1. Antal skoler og elever i Mariagerfjord Kommune 1970/71 til 2016/17. Tabellen omfatter ikke specialskolen Astrup Skole.

.

Uddannelsesområdet er præget af et faldende antal folkeskoler og flere friskoler. Omkring 40 % af en årgang tager en erhvervsuddannelse, men samlet er uddannelsesniveauet noget lavere end i hele Danmark. Indikatorerne for de sociale forhold og sundhedsforholdene er overvejende tæt på landet som helhed, mens kriminaliteten er lavere.

Uddannelse

Siden 1991 er der i Mariagerfjord Kommune sket et markant fald i andelen, der kun har en grundskoleuddannelse. Faldet er især sket hos kvinderne. Samlet var andelen af 30-34-årige, der kun har en grundskoleuddannelse, i 2016 over niveauet på landsplan (se figur).

Det mest udbredte for de 30-34-årige var i 2016 at have en erhvervsuddannelse som den højest gennemførte uddannelse. Med 40 % af aldersgruppen er andelen væsentligt større end i Region Nordjylland og på landsplan. Allerede i 1991 var andelen af kvinder med en mellemlang videregående uddannelse dobbelt så høj som mændenes. I 2016 er den tre gange så høj og meget tæt på landsgennemsnittet. Andelen med lange videregående uddannelser er steget markant og ligeledes mest hos kvinderne. I 2016 er andelen dog fortsat langt under landsgennemsnittet.

Antallet af folkeskoler i Mariagerfjord Kommune er mere end halveret i perioden 1970 til 2017 (se Tabel 1). De frie grundskolers andel af eleverne har modsat haft en af de største stigninger i regionen.

Desuden er der syv efterskoler i kommunen samt en ungdomsskole, der foruden forskellige fritidstilbud også har tilbud for 8.-9.-klasseselever, der er kørt fast i skolegangen – den såkaldte Erhvervsklasse.

Fire forskellige uddannelsesinstitutioner tilbyder ungdomsuddannelser. Mariagerfjord Gymnasium er et alment gymnasium (STX), HF og VHF (visiteret HF) for unge med forskellige diagnoser og tilbyder desuden i samarbejde med Tech College Aalborg mulighed for HTX. Desuden har Tech College Aalborg en afdeling i Hobro, hvor der er mulighed for en erhvervsuddannelse på linjen el, byggeri og energi. Erhvervsskolen Randers, Tradium, har en afdeling i Hobro, der rummer Handelsgymnasiet (HHX). Endelig udbyder Hobro Produktionsskole foruden forskellige værksteder også erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

VUC&hf Nordjylland har afdelinger i Hobro og Hadsund, hvor man kan tage HF enkeltfag, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU).

Der er ingen videregående uddannelsesmuligheder i Mariagerfjord Kommune.

Fleksibel uddannelse

VUC&hf Nordjyllands afdeling i Hobro rummede fra 2012 til 2014 en såkaldt uddannelsesstation, der indgik i et forsøg på at decentralisere University College Nordjylland (UCN). Med i forsøget var også Thisted, Vesthimmerlands og Frederikshavn Kommuner.

På de fem uddannelsesstationer i Hobro var det muligt at tage en uddannelse til hhv. lærer, radiograf, markedsøkonom eller bygningskonstruktør. Ved at decentralisere håbede man at kunne give flere studerende muligheden for at tage en uddannelse uden at behøve at flytte. Samtidig kunne det gavne lokale virksomheder.

Ved hjælp af et uddannelsesforløb, der kombinerede e-learning og tilstedeværelsesundervisning, kunne de studerende møde andre studerende dels online og dels ansigt til ansigt på UCN i Aalborg.

De studerende var positive over for det fleksible i den særlige uddannelsesform, men selve uddannelsesstationen i Hobro blev ikke brugt meget. Eksempelvis endte alle de lærerstuderende, der kom ind i 2012, med at flytte til Aalborg.

Sundhed

Kvinder med barnevogne og hestetrailer ved Viborg Landevej syd for Hobro.

.

Tabel 2. Middellevetid 2012-16 og voksenbefolkningens sundhed i Mariagerfjord Kommune, Region Nordjylland og hele landet 2013.

.

Et nyfødt barn i Mariagerfjord Kommune havde 2012-16 en beregnet middellevetid på 80,3 år. Det er på niveau med gennemsnittet for Region Nordjylland og landsgennemsnittet (se Tabel 2). Ligesom i resten af landet er den forventede middellevetid øget gennem en årrække.

Ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2013 er der i forhold til hele landet en lidt større andel af den voksne befolkning i Mariagerfjord Kommune, der oplyser, at de har et dårligt fysisk helbred, mens andelen med et dårligt mentalt helbred svarer til landsgennemsnittet.

Der er kun små forskelle på sundhedsforholdene i Mariagerfjord Kommune sammenlignet med resten af Danmark. Lidt flere oplever at have et dårligt fysisk helbred, hvilket kan hænge sammen med, at andelene med dårlige sundhedsvaner er lidt højere end i landet som helhed.

Problemerne med et dårligt fysisk helbred får ikke flere til at gå til læge. I 2016 var der i Mariagerfjord Kommune 7,5 lægebesøg med offentligt tilskud pr. indbygger, hvilket er lidt over landsgennemsnittet.

I 2015 havde kommunen 1.720 tilmeldte patienter pr. alment praktiserende læge. Det er helt som gennemsnittet for Region Nordjylland, men flere end landsgennemsnittet på 1.610.

Socialområdet og forsørgelse

Det specialpædagogiske bo- og aktivitetstilbud Sødisbakke samarbejder med Mariager Kirke og afholder fire gudstjenester om året. Sødisbakke, der afløste en tvangs- og arbejdsanstalt, blev stiftet i 1940 under navnet Anstalten Mariager. I 2014 rykkede de to præster Jacob Duevang Krogh Rasmussen og Stine Tougaard fra Mariager Kirke gudstjenesten udenfor ved Sødisbakke, hvor de bl.a. brugte sæbebobler til at illustrere guds ånd.

.

Udgiftsbehovet på det sociale område er i Mariagerfjord Kommune næsten på niveau med udgiftsbehovet på landsplan. I 2014 var andelen af børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave 69,1 % for de 0-2-årige og 94,4 % for de 3-5-årige. I begge aldersgrupper er andelen lidt højere end på landsplan.

Anbringelser af 0-17-årige uden for eget hjem udgjorde i 2015 1,9 % af aldersgruppen mod 1,2 % på landsplan. Andelen af børn med forebyggende foranstaltninger udgjorde i 2015 3,4 % af de 0-17-årige, hvilket er en større andel end i landet som helhed, hvor andelen udgjorde 3,0 %.

Udgifterne til forsørgelse (netto) pr. indbygger i alderen 17-64 år i Mariagerfjord Kommune er i modsætning til de fleste andre kommuner i Region Nordjylland relativt lave og lidt under landsgennemsnittet. De relativt lave udgifter til forsørgelse skal ses i sammenhæng med, at der er relativt få SU-modtagere.

I 2015 modtog 12,9 % af kommunens indbyggere på 65 år og derover fast hjemmehjælp. Det er lidt flere end på landsplan (11,7 %), men er som på landsplan faldet markant siden 2010. Også andelen af kommunens ældre, der bor på plejehjem, i beskyttet bolig eller i plejebolig, er blevet gradvis mindre gennem en årrække og var i 2016 faldet til 3,7 %. På landsplan var det 3,8 % i 2016.

Kriminalitet

Kriminalitetsniveauet i Mariagerfjord Kommune er mindre end i Region Nordjylland og i landet som helhed. I 2016 blev der rejst sigtelse for overtrædelse af Straffeloven mod 9,0 personer pr. 1.000 indbyggere i Mariagerfjord Kommune. På landsplan blev der tilsvarende rejst sigtelse mod 16,1 personer pr. 1.000 indbyggere.

Når det gælder voldsforbrydelser, ligger Mariagerfjord Kommune helt på niveau med både Region Nordjylland og landet som helhed. Med hensyn til indbrud og tyveri er niveauet til gengæld lidt lavere i Mariagerfjord Kommune; her blev der i 2016 rejst sigtelse mod 2,9 personer pr. 1.000 indbyggere for indbrud og tyveri i alt. I hele landet var det 5,2 personer pr. 1.000 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Mariagerfjord Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg