Figur 1. BNP pr. indbygger i faste priser 2000-15 for Mariagerfjord Kommune og hele landet. Indeks: 2000=100.

.
Gågaden i Hobro rummer kun en lille del af byens handelssektor. I og omkring byen ligger store engros- og logistikvirksomheder, der betjener hele regionen.
.

DS Gruppen i Hobro laver bl.a. stålkonstruktioner til byggeriet. I 2017 igangsatte den store familieejede virksomhed opførelsen af en tilbygning på 20.000 m2.

.

Vindø Teglværk på sydsiden af Mariager Fjord ved Hobro producerer i en 138 m lang tunnelovn omkring 25 mio. sten om året. Siden 2007 har Vindø været en del af Randers Tegl A/S.

.
Tinglysningen i Danmark er samlet i Tinglysningsretten på Majsmarken 5 i Hobro. De fleste tinglysninger foregår digitalt og automatisk, mens de mere komplicerede behandles manuelt af de cirka 100 medarbejdere.
.

Tog på jernbanen uden for Arden. Mindre end en halv time tager turen med InterCitytoget fra Arden Station til enten Aalborg i nord eller Randers i syd. Kun 10 minutter væk ligger Hobro.

.

Der køres meget omkring Hobro. Ud over udbredt pendling rummer byen mange virksomheder, der er afhængige af den korte afstand til motorvejen.

.

Mariagerfjord Kommune har et alsidigt erhvervsliv hovedsagelig lokaliseret omkring Hobro, Hadsund og Mariager.

Især omkring Hobro ligger en række store virksomheder inden for bl.a. byggematerialer og fødevarer, der er afhængige af beliggenheden ved motorvejen E45. Tættere på Kattegat er der færre større arbejdspladser.

Fødevareklyngen er central i kommunens erhvervsliv, og landbruget med tilhørende industrier, servicevirksomheder, lagercentre og handelsvirksomheder spiller samlet en vigtig rolle for beskæftigelsen. Samtidig er Mariagerfjord Kommune landets største inden for produktion af juletræer.

Der er en omfattende pendling ud og ind af kommunen til nabokommunerne og til de nærliggende storbyer Aalborg og Aarhus, men kommunen har stort set lige så mange arbejdspladser, som der er personer i beskæftigelse.

I årene efter finanskrisen oplevede Mariagerfjord Kommune i lighed med resten af landets kommuner et dyk i antallet af arbejdspladser. Fra 2008 til 2015 mistede kommunen ca. 10 % af arbejdspladserne i den private sektor svarende til 1.800 arbejdspladser. Nedgangen er især sket i industrien og inden for bygge og anlæg. Beskæftigelsen i den offentlige sektor har stort set holdt sig uændret siden 2008. Ledigheden er på niveau med landsgennemsnittet.

Bruttonationalproduktet i Mariagerfjord Kommune var i 2015 på 13,0 mia. kr. svarende til 307.000 kr. pr. indbygger. Det er lidt over regionens gennemsnit og knap 15 % under niveauet på landsplan.

BNP-opgørelsen af den samlede økonomiske aktivitet i kommunen viser meget store udsving fra år til år (se Figur 1). Fra 2007 til 2011 faldt BNP pr. indbygger med 23 %, men siden er udviklingen vendt med en samlet vækst fra 2011 til 2015 på 15 %.

Gennemsnitsindkomsten pr. indbygger før skat var i 2015 på 279.997 kr. Det placerer Mariagerfjord Kommune i den nederste tredjedel blandt landets kommuner.

Arbejdspladser fordelt på brancher

Ved udgangen af november 2015 var der 18.435, der arbejdede på ca. 2.500 arbejdssteder i Mariagerfjord Kommune. Arbejdspladsernes fordeling på hovedbrancher afviger væsentligt fra landsgennemsnittet og regionen (se Figur 2). Især står industri og landbrug stærkere, mens forskning, rådgivning og forretningsservice fylder mindre.

Figur 2. Arbejdspladsernes fordeling på brancher for personer (16-64 år) med arbejdssted i Mariagerfjord Kommune, Region Nordjylland og hele landet, 2015.

.

Primære erhverv

Med 5,8 % af beskæftigelsen fylder landbrug, skovbrug, råstofindvinding og fiskeri forholdsvis mere i Mariagerfjord Kommune end for regionen og landet som helhed.

Det alsidige landbrug rummer bl.a. store besætninger med malkekvæg. Ifølge Det Centrale Husdyrregister var der i februar 2017 ca. 28.000 stykker malkekvæg, hvoraf 1/4 kom fra fire besætninger med hver over 1.000 dyr.

I forbindelse med Rold Skov rummer kommunen også en række virksomheder med tilknytning til skovbrug. Omkring 3 % af kommunens areal bruges til produktion af juletræer; det er det største areal for nogen dansk kommune.

Ved Mariager Fjord er kommunen også hjemsted for en omfattende saltudvinding drevet af Akzo Nobel Salt A/S.

Ved byen Rold umiddelbart syd for Rold Skov-komplekset spreder en traktor gylle på markerne en tidlig majdag. De primære erhverv i Mariagerfjord Kommune beskæftiger en større andel af arbejdsstyrken, end det er tilfældet i såvel Region Nordjylland som i hele landet.

.

Industrien

De fleste større virksomheder ligger i og omkring Hobro, Hadsund og Mariager. En række store industrivirksomheder er en del af fødevareklyngen. Det gælder bl.a. Arla Foods Hobro Mejericenter og Bæchs Conditori A/S. Bæchs er ejet af den norske Orkla-koncern og leverer industrielt fremstillede kager til hele det nordiske marked. Blandt de største industrivirksomheder er der en række, som producerer materialer til bygge- og anlægssektoren. Det gælder DS Stålkonstruktion A/S, JKF Industri A/S; Hadsund, der fremstiller rør og hule profiler, og BM Byggeindustri A/S; Hobro, der fremstiller bygningstømmer og snedkeriartikler. Tyske Knauf A/S har også en fabrik i Hobro, den tidligere Danogips A/S, der fremstiller byggematerialer af gips.

Den store danske ROCKWOOL-koncern producerer isoleringsmaterialer af stenuld på 28 fabrikker verden over, heraf to i Danmark. Fabrikken i Øster Doense uden for Hobro blev i 2015 moderniseret for over en halv mia. kr. De omkring 200 ansatte arbejder delvis i treholdsskift.

Nilfisk-koncernen, der producerer rengøringsmaskiner, har en fabrik i Hadsund, som beskæftiger ca. 120 medarbejdere i hhv. produktionen og udviklingsafdelingen.

Rold Skov Savværk A/S har et nåletræssavværk i Arden, der er et af landets største inden for opskæring af konstruktionstræ. Det store antal industrivirksomheder er mindre virksomheder med under 100 ansatte, hvoraf mange er familieejede. Det gælder bl.a. Hans Jensen Lubricators A/S; Hadsund (grundlagt 1917), der arbejder globalt inden for udvikling og produktion af hydrauliske cylindersmøreapparater til bl.a. skibsmotorer. Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager er førende i Norden inden for genanvendelse af plastic. Den ligeledes familieejede dantoy A/S i Hobro har i mere end 50 år produceret legetøj. Blandt specialerne er svanemærkede plasticprodukter til bl.a. sandkasser og legekøkkener. Det canadiskejede Ballard Power Systems Europe A/S (tidligere Dantherm Power) med ca. 50 medarbejdere fremstiller brændselscellesystemer til bl.a. brintbusser og nødstrømsanlæg. Virksomheden er blandt dem, der samarbejder med det ambitiøse, kommunalt støttede erhvervscenter CEMTEC, der siden 2015 har været markedsført som Hydrogen Valley. Målet er at udvikle et ledende dansk center for udnyttelse af brint og biogas.

Med 20,3 % af arbejdspladserne inden for industrien hører Mariagerfjord til blandt de 15 mest industrialiserede kommuner. Det er det dobbelte af landsgennemsnittet (10,8 %) og 40 % højere end regionsgennemsnittet (14,4 %).

Ligesom resten af landet har Mariagerfjord Kommune i kølvandet på finanskrisen i 2008 oplevet et dyk i antallet af arbejdspladser inden for industrien. Fra 2008 til 2013 mistede kommunen 1.300 industriarbejdspladser svarende til en reduktion på næsten 25 %. I 2015 androg antallet af arbejdspladser i industrien 3.747.

Transport, forsyning samt bygge og anlæg

Med 10,3 % af kommunens arbejdspladser (2015-tal) svarer sektorens andel nogenlunde til regionsgennemsnittet og ligger lidt under landsgennemsnittet. Bygge- og anlægsbranchen er den største branche i denne sektor, og den tegner sig for 5,7 % af beskæftigelsen, transportbranchen for 3,8 %, og forsyning for 0,8 %.

Siden finanskrisen har byggebranchen mistet 350 arbejdspladser og transportbranchen 100 arbejdspladser, mens der er blevet 60 flere beskæftigede inden for forsyning med energi og vand samt renovation. Bygge- og anlægsbranchen er typisk en række mindre entreprenører og håndværksvirksomheder, og også transportbranchen er præget af mindre virksomheder.

Handel, service og oplevelseserhverv

Med 25,6 % af beskæftigelsen spiller sektoren en lidt mindre rolle for Mariagerfjord Kommune, end den gør for regionen som helhed. Ud over detailhandel og en række mindre servicevirksomheder rummer kommunen nogle store og mellemstore engroshandelsvirksomheder. Det gælder bl.a. Agri-Norcold A/S med 260 ansatte, der håndterer indfrysning, frostvarehåndtering og lagring af fødevarer. Selskabet ejes af speditørvirksomheden Frode Laursen-Gruppen og slagterikoncernen Danish Crown. Hovedkontoret og den centrale administration er placeret i Hobro.

En anden stor engrosvirksomhed er Urtekram A/S med hovedkvarter i Mariager med ca. 150 ansatte, der har specialiseret sig i engroshandel med økologiske føde- og drikkevarer. Virksomheden, der er grundlagt i København i 1972, blev i 2015 overtaget af Midsona AB i Malmø.

ASSA ABLOY Entrance Systems A/S i Hobro, der sælger indgangssystemer, og DAVA Foods Denmark A/S, der driver engroshandel med fødevarer, hører også til blandt de større engrosvirksomheder.

Oplevelsesindustrien spiller kun en mindre rolle i Hobro, dog er der en del turistovernatninger i sommerhusområderne ud mod Kattegat, ligesom vikingeborgen Fyrkat tiltrækker ca. 30.000 besøgende om året.

Forskning, rådgivning og forretningsservice

FLS-koncernen har valgt at placere et af verdens førende centre inden for cementteknologi på en pynt ved fjorden mellem Mariager og Hadsund.

.

Denne sektor er med 6,0 % af arbejdsstyrken (2015-tal) under halvt så stor som landsgennemsnittet på 13,8 % og væsentligt under regionens gennemsnit på 9,2 %. Størstedelen af servicevirksomhederne er mindre virksomheder, der betjener det lokale erhvervsliv med finansiering, rengøring mv. Desuden finder man et par rådgivende ingeniørvirksomheder, revisionsvirksomheder og landbrugskonsulenter.

FLSmidth R&D Center Dania ved Mariager er et af verdens førende centre inden for udvikling af cementteknologi. På centeret arbejder ca. 120 ansatte, heraf en stor del ingeniører, med udvikling og test af nye produkter og metoder.

Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Det offentlige er også i Mariagerfjord Kommune den største arbejdsgiver. Med 31,8 % af de beskæftigede inden for det offentlige ligger kommunen lidt under regions- og landsgennemsnittet. Den største offentlige beskæftigelse er inden for det sociale område (15,5 %) fulgt af undervisning (7,7 %) og sundhedsområdet (5,0 %).

Region Nordjylland og staten har flere store arbejdspladser. For regionen er det først og fremmest det tidligere Hobro Sygehus, der nu er en afdeling af Aalborg Universitetshospital. Blandt de statslige er det Tinglysningsretten i Hobro.

Pendling

De vigtigste pendlingsstrømme ind og ud af Mariagerfjord Kommune i november 2015.

.

Med kommunens beliggenhed ved motorvej E45 og den østjyske jernbane er der gode forbindelser til nabokommunerne og til Aarhus, Aalborg og Randers. Det giver en del pendling både ud og ind af kommunen.

Knap 35 % af arbejdsstyrken pendler daglig til arbejde i nabokommunerne. Størst er pendlingen til Aalborg med 1.778 daglige pendlere. Derefter følger Randers med 1.338 og Rebild med 934. Pendlingen til Mariagerfjord Kommune er næsten af samme størrelse, nemlig ca. 34 %. Størst pendling kommer fra Randers med 1.531 pendlere, Aalborg med 1.333 og Rebild med 1.341.

Erhvervsfrekvens, beskæftigelse og ledighed

Tabel 1. Beskæftigelse og forsørgelse i 2015 for indbyggerne i hhv. Mariagerfjord Kommune, Region Nordjylland og hele landet.

.

I Mariagerfjord Kommune var 18.644 (2015) af de 16-64-årige i arbejdsstyrken. Det svarer til en erhvervsfrekvens på 75,1 (2015-tal), hvilket er lidt højere end lands- og regionsgennemsnittet.

Målt i forhold til hele befolkningen udgjorde arbejdsstyrken 49,2 % (se Tabel 1), hvilket stort set er det samme som regionsgennemsnittet, men lidt under landsgennemsnittet. De selvstændige udgør 4,1 % af arbejdsstyrken, hvilket er pænt over regions- og landsgennemsnittet.

I 2016 var den gennemsnitlige ledighed – opgjort som fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken – på 4,0 %, hvilket er på niveau med gennemsnittet for regionen og hele landet.

Socialgrupper, indkomster og formue

Tabel 2. Personlige indkomster og familiefordelte formuer i Mariagerfjord Kommune og hele landet i 2015.

.

Med en gennemsnitsindkomst pr. indbygger før skat på 279.997 kr. (2015-tal) hører Mariagerfjord Kommune til blandt den tredjedel af kommunerne med den laveste indkomst (se Tabel 2). Det samme gør sig gældende for den gennemsnitlige familieformue, der i 2015 udgjorde 1.640.889 kr.

Uligheden er mindre end på landsplan. Målt med Gini-koefficienten var den i 2015 på indeks 23,9 i Mariagerfjord Kommune, mens den på landsplan var 28,8 – lidt højere end i 2005. I 2005 lå Gini-koefficienten i Mariagerfjord Kommune lidt lavere, nemlig på 22,7.

Fordelingen af befolkningen på socialgrupper supplerer billedet. De to øverste socialgrupper er på landsplan vokset fra en samlet andel på 8,9 % i 1985 til 16,2 % i 2012 (se Tabel 3). I Mariagerfjord Kommune er de to socialgrupper også vokset, men noget mindre, nemlig fra 6,5 % i 1985 til 9,6 % i 2012. Socialgruppe V har samlet haft en stigende andel både på landsplan og i kommunen.

Tabel 3. Fordelingen af socialgrupper i procent i Mariagerfjord Kommune og hele landet i 1985, 1997 og 2012.

.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Mariagerfjord Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked

Eksterne links